Power BI – Pre pokročilých

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučiť sa využívať na maximum analytickú silu Power BI pre vysoko pokročilé analýzy a interaktívny, dynamický reporting. Kurz sa venuje najmä analytickému jazyku DAX, zabudovanom v PowerPivote a Power BI, od ktorého plného zvládnutia závisí pokročilý reporting. Je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si účastníci precvičia krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby vedeli kombinovať všetky časti Power BI na rôzne pokročilé analýzy a reporting. Kurz sa takisto venuje možnostiam konsolidácie dátového modelu a možnostiam eliminácie opakovaných činností pri tvorbe dátového modelu alebo opakovaného reportingu, a tým aj zvyšovaniu produktivity a manažovateľnosti výsledného riešenia z dlhodobého hľadiska.

Toto je naozaj pokročilý kurz Power BI, pod vedením špičkového odborníka s 3-ročnou praxou v Power BI a 8-ročnou praxou v PowerPivote, ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj zložitejšie funkcie Power BI. Referencie nájdete na stránke www.power-bi.sk

Cieľová skupina

Analytici, zamestnanci controllingu a reportingu, ktorí už používajú Power BI a potrebujú z neho dostať maximum.

Obsahová náplň

Pokročilé PowerQuery a jazyk M

 • Funkcie bez užívateľského rozhrania
 • Vytváranie vlastných funkcií
 • Cykly a rozhodovacie konštrukty
 • Kombinovanie a zlučovanie dát z viacerých zdrojov
 • Parametrické dotazy
 • Transformácie pomocou R skriptu
 • Vlastné dátové konektory

Štatistické funkcie

 • Klasické štatistické funkcie – SUM, MIN, MAX, AVERAGE, VAR, STDDEV, …
 • Vlastné variácie štat. funkcií – SUMX, COUNTAX, MAXX, …
 • Skórovanie dát – RANKX, RANK.EQ
 • Vzorkovanie dát – SAMPLE a TOPN
 • Agregácia dát – SUMMARIZE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
 • Kumulatívne výpočty – kumulatívne sumy od začiatku obdobia po dnes, po produktových kategóriách, po hierarchiách, …
 • Kombinácia dát z viacerých tabuliek – CROSSJOIN, GENERATE a GENERATEALL
 • Funkcie ADDCOLUMNS a ROW

Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie

 • Logika výpočtov v PowerPivote a jej ovplyvňovanie
 • Kontext výpočtu podrobne
 • Zmena kontextu výpočtu cez funkciu CALCULATE
 • Filtrovanie dát – funkcia FILTER
 • Rozšírenie oblasti výpočtov nad filtrované dáta – funkcie ALL, ALLEXCEPT, …
 • Informačné funkcie o aplikovaných filtroch
 • Dotiahnutie dát z ostatných tabuliek – RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE
 • Funkcia CALCULATETABLE
 • Rekurzívne výpočty – EARLIER, EARLIEST
 • Funkcie DISTINCT a VALUES
 • Funkcie pre prácu s Parent-Child hierarchiami – PATHxxx
 • Kombinácia filtrovacích a vyhodnocovacích funkcií
 • Pokročilé využitie filtrovacích funkcií s inými funkciami

Funkcie Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami

 • Časové tabuľky v PowerPivote
 • Práca s časom – DATEADD, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
 • Funkcie pre posun v čase – NEXTMONTH, NEXTYEAR, PREVIOUSDAY, …
 • Stav na začiatku/konci obdobia – OPENINGBALANCExxx, CLOSINGBALANCExxx
 • Súbežné časové periódy – PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
 • Prvé a posledné dátumy za zobrazené obdobia – FIRSTDATE, LASTDATE, …
 • Začiatky a konce zo zvolených období – ENDOFMONTH, STARTOFQUARTER, …
 • Kumulatívne časové obdobia – DATESYTD, TOTALYTD, TOTALQTD, …
 • Kombinácia s filtrovacími a vyhodnocovacími funkciami
 • Reporting voči plávajúcemu dátumu

Ostatné analytické techniky

 • Kumulatívne súčty
 • Kĺzavé priemery
 • Univerzálne výpočtové vzorce
 • Dynamické pásma hodnôt, kategorizácia údajov a banding
 • Prepojenia tabuliek typu many-to-many (M:N)
 • Parametrizácia dátového modelu
 • Výpočty cez neaktívne prepojenia
 • Virtuálne prepojenia tabuliek
 • Prepojenia tabuliek cez podmienku
 • Sledovanie plánovaného vs. reálneho stavu
 • Spájanie dát rôznej granularity
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát pri plánovanom stave a rôznej granularite dát
 • Oprava chybných dát
 • Analýza nákupného košíka, ABC analýza, skórovanie zákazníkov
 • Analýza dát z dotazníkov
 • Analýza návštevnosti webov
 • Reporting súčasne vo viacerých menách aj v konsolidovanej mene
 • What-if analýza
 • Premenné jazyka DAX
 • Debugging DAX výpočtov pomocou DAX tabuliek a DAX Studia

Pokročilé analytické techniky a reporting

 • Migrácia excelovského štýlu reportingu do Power BI
 • Konsolidácia množstva merítok na univerzálne, generické merítka
 • Supermerítka a Jedi Master merítka
 • Univerzálne grafy
 • Konsolidácia slicerov
 • Slicer s predvolenou plávajúcou hodnotou (napr. „dnes“)
 • Výber ukazovateľov na grafe a v tabuľkách pomocou slicera
 • Obrázkové slicery
 • Podmienené formátovanie cez slicery
 • Grafické ukazovatele v tabuľkách a maticiach
 • Tlačidlá v reportoch a reakcie na ne
 • Hyperlinky, posielanie mailov z Power BI a prístup k externým súborom
 • Motívy reportov a branding
 • Šablóny Power BI
 • Geografický a mapový reporting
 • Pripojenie na dátový model z Excelu
 • Použitie CUBE funkcií Excelu voči dátovému modelu
 • Použitie jazyka MDX voči dátovému modelu
 • Kalkulácie pomocou hierarchií
 • Parametrizácia publikovaných reportov cez ich URL
 • Reporting a data mining pomocou R skriptu
 • DAX security – dynamická bezpečnosť a viditeľnosť dát v závislosti od oprávnení skupín užívateľov
 • Automatické upozornenia pri zmene dát
 • Integrácia so službou Microsoft Flow
 • (voliteľné) – práca s veľkým množstvom dát a optimalizácia výkonu
 • (voliteľné) – rozdiely pri nasadení v cloude vs. on-premise

Termíny kurzov

02.04.2018 - 03.04.2018

Bratislava

Prihlásiť sa
18.06.2018 - 19.06.2018

Bratislava

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Michal Chmelár
mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
chmelar@... zobraziť


Adresa
Pionierska 15, 83102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 904 574 *** zobraziť

mobil:
+421 904 574 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.smartpeople.sk

Adresa
Smart People, spol. s r.o.
Heydukova 9, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)