Cestovné náhrady

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Výklad zákona o cestovných náhradách, príklady jeho aplikácie, upozornenie na najčastejšie chyby pri aplikácii

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

 • novela zákona účinná od 1. 3. 2015 – zmeny sa týkajú
 • poskytovania náhrad dočasne pridelenému zamestnancovi počas dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi
 • zníženia miery krátenia stravného u zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania
 • všeobecná charakteristika zákona, úrovne aplikácie zákona
 • stručná väzba na iné osobitné predpisy – pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník, zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce) finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových pravidlách), medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK), iné predpisy (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení)
 • aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra)
 • účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú)
 • osobný rozsah zákona
 • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)
 • prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)
 • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny
 • používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody o používaní)
 • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet)
 • náhrady pri výkone práce v zahraničí (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)
 • náhrady pri vzniku pracovného pomeru
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti – povinnosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)
 • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
 • splatnosť náhrad
 • posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce,
 • náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,
 • diskusia

Lektor:
Ing. Ľuboslava Minková

Termíny kurzov

14.02.2017

VS: 14 02 17 garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava

Prihlásiť sa
05.04.2017

VS: 15 04 17 garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava

Prihlásiť sa
16.06.2017

VS: 16 06 17 garni* G HOTEL Bratislava (DOPRASTAV), Košická 52, Bratislava

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel: +421 41/562 18 10, +421 41/562 15 77
mobil: +421 911 553 636, +421 903 544 777
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
garni* G HOTEL Bratislava, Košická 52, Bratislava, 821 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape