DETAIL KURZU

Nový zákon o ochrane osobných údajov + certifikát

Od:

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR sú účinné od 25.5.2018. Vzhľadom na to, že nová legislatíva prináša nespočetný rad nových povinností, zorganizovali sme pre vás sériu školení, kde vás dôsledne informujeme o nových povinnostiach. Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na zvládnutie nových pravidiel v praxi. Všetky potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte zároveň možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú. V rámci školenia vám tiež ozrejmíme v akom rozsahu sa na vás vzťahuje nariadenie GDPR a v akom nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – keďže nie celý zákon sa vzťahuje na každý subjekt.

Viete:

  • ako má vyzerať poverenie pre oprávnené osoby?
  • ako má vyzerať sprostredkovateľská zmluva od 25.5.2018?
  • že, bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
  • ako má vyzerať záznam o spracovateľských činnostiach?
  • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?
  • čo sú to balančné testy?
  • čo všetko máte mať vypracované, aby ste boli v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov?
  • ako má vyzerať označenie monitorového priestoru?
Obsah kurzu

Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy) Pojmy (osobný údaj, online identifikátory, rodné číslo, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)

Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ

Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy

Právne základy spracúvania osobných údajov -povieme si kedy treba súhlas a ako a kedy používať oprávnený záujem

Monitorovanie priestorov kamerovým systémom

Povinnosť informovania dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]

Bezpečnostné opatrenia – ako má vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018

Štandardné opatrenia (vrátane poverení osôb spracúvajúcich osobné údaje)

Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)

Záznamy o spracovateľských činnostiach Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Povieme si ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)

Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?

Cezhraničný prenos osobných údajov

Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

Kódex správania, certifikát a akreditácia

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Diskusia

Bonus: vzor sprostredkova­teľskej zmluvy, informačnej povinnosti

Cieľová skupina

Seminár je určený pre každého, kto pracuje s osobnými údajmi. Po absolvovaní seminára získava účastník Certifikát.

Poznámka k cene

Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.net, alebo kliknutím na tento odkaz: https://www.skolenia.net/vop

Kontaktná osoba

Dana Kern
+421 903 242 412
info@agenturaapollo.sk

Hodnotenie
Organizátor