Zmeny zákona o DPH od 1.1.2018 a účtovanie problematiky v príkladoch (Ing. Jurišová, Ing. Turóciová)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

1. Základné zásady a metódy účtovania o dani z pridanej hodnoty

 • určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu (vznik daňovej

  povinnosti alebo vznik práva na odpočítanie dane)

 • určenie výšky dane podľa zákona o DPH
 • účtovanie dane z pridanej hodnoty upravené postupmi účtovania

  pre podvojné účtovníctvo – príklady

2. Dopad zmien zákona o DPH od 1.1.2018 na účtovanie DPH

 • rozšírenie ustanovení o zábezpeke, vrátenie zábezpeky –

  účtovanie o zábezpeke

 • zmena podmienok pre trojstranný obchod – zosúladenie so

  smernicou o DPH

 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti,

  ktorú sa platiteľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o

  DPH-režim DPH pri predaji nehnuteľnosti – účtovanie

 • rozšírenie vymedzenia investičného majetku pre účely úpravy

  odpočítanej dane – účtovanie úpravy odpočítanej dane

 • zmeny v zdaňovaní služieb cestovného ruchu – účtovanie
 • osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby –

  vznik daňovej povinnosti a práva na odpočítanie dane v prípade

  postúpenia pohľadávky – výnimka zo systému uplatňovania dane

  na základe prijatia platby – účtovanie

 • zrušenie limitu 5 000 eur (základ dane) pre uplatnenie tzv.

  tuzemského samozdanenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín a

  kovov

 • daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského

  štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu

  alebo tretieho štátu

 • rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a

  dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12

  kalendárnych mesiacov odberateľovi, ktorý nie je usadený v SR

 • zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby

  zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu zrušenia

  registrácie neboli tovar alebo služba dodané – účtovanie

3. Vybrané okruhy zo zákona o DPH:

 • registračná povinnosť – oneskorená registrácia
 • zdaniteľné obchody – vymedzenie predmetu dane, plnenia, ktoré

  nie sú predmetom dane

 • pravidlá refakturácie služieb
 • oprava základu dane
 • osoby povinné platiť daň – tuzemský a cezhraničný prenos

  daňovej povinnosti

 • koncoročné povinnosti platiteľa dane

4. Diskusia

Cieľová skupina

Seminár je určený pre finančné oddelenia, ekonómom, účtovníkom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Lektor:
Ing. Anna Jurišová a Ing. Jana Turóciová, obe Finančná správa SR

Termíny kurzov

08.02.2018

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa
09.02.2018

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7,, 040 11 Košice 8.2.2018 a Žilina 9.2.2018

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)