DETAIL KURZU

Zmeny zákona o verejnom obstarávaní platné od roku 2017 + praktické príklady

Od:

sféra, a.s.

Bratislava

Popis kurzu

Program:

 • Nové limity a s tým súvisiaca úprava vnútorných smerníc a plánu VO
 • Interná Smernica verejného obstarávania
 • Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou

Program:

 • Nové limity a s tým súvisiaca úprava vnútorných smerníc a plánu VO
 • Interná Smernica verejného obstarávania
 • Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou
  • Odporúčané postupy pri zákazkách s nízkou hodnotou vrátane zákaziek spolufinancovaných z európskych fondov
  • Možnosti elektronizácie zákaziek s nízkou hodnotou - využitie elektronizácie pri zákazkách s nízkou hodnotou (kedy sa oplatí elektronizovať celý proces malých zákaziek a kedy nie)
  • Zvýšenie finančných limitov od 1.6.2017 a po 1.11.2017
  • Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti
  • Ako vyhlasujeme tento typ verejného obstarávania, aké povinnosti má verejný obstarávateľ pri vyhlásení zákazky
  • Ako vyhodnocujeme tento typ verejného obstarávania, povinnosti verejného obstarávateľa
  • Akú dokumentáciu zakladá verejný obstarávateľ do spisu pri tomto type verejného obstarávania
  • Navrhované zmeny v zákazkách s nízkou hodnotou a podlimitných zákazkách
  • Inštitút konfliktu záujmov - aktívna úloha verejného obstarávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, vedúcemu k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania
  • Zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov - osoba, ktorá pripravuje a vyhlasuje verejné obstarávanie, štatutár organizácie
 • Register partnerov verejného sektora verzus ZNH s dôrazom najmä na jeho aplikáciu v podmienkach verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
  • Novinka od 1.2.2017, resp. povinnosti od 31.7.2017
  • Analýza zákona o registri partnerov z pohľadu povinnosti partnera a sankcie za nedodržanie povinnosti. Možné sankcie a riziká pri uzatvorení zmluvy s partnerom, ktorý nie je zapísaný v registri z pohľadu samosprávy. Povinnosť, resp. možnosť registrácie samospráv v registri partnerov verejného sektora
  • Zákonné povinnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa pri uzatváraní zmluvných vzťahov - kedy je povinnosť uzatvárať zmluvy len s partnermi verejného sektora
  • Analýza pozitívneho aj negatívneho vymedzenia partnera verejného sektora (kto má povinnosť byť registrovaný v registri)
  • Postup pri overovaní registrácie partnera v registri a počas plnenia zmluvy
  • Sankcie za porušenie za uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, ktorý nie je registrovaný v registri
 • E-Komunikácia - očakávané zmeny elektronickej komunikácie
 • Zoznamy vedené ÚVO - nové zoznamy
 • Zákon č. 248/2017 Z.z. - rozšírenie výnimiek verejného obstarávania, zníženie administratívnej náročnosti, urýchlenie a zefektívnenie procesu VO, napr.
  • možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce
  • využitie tzv. jednoobálkového systému alebo zmena poradia vyhodnocovania dokumentov
  • redukovanie povinnosti vyhodnotiť splnenie podmienok účasti
  • využívanie už existujúcej evidencie referencií

Prednášajúci:Ing. Helena Polónyi - odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami pre oblasti verejné obstarávanie, systém manažérstva kvality, bezpečnosť informačných technológií a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Pôsobila ako člen skúšobných komisií Úradu pre verejné obstarávanie a pri preskúšaní OSO podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v príslušných školiteľských organizáciách. Venuje sa poradenstvu tak na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj na strane uchádzačov a záujemcov pri príprave a realizácii zadávania zákaziek. Nadobudnuté skúsenosti odovzdáva aj v rámci publikačnej činnosti v odborných časopisoch.Obsah kurzu

Harmonogram:

 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 11:00 prednáška
 • 11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
 • 11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
 • 13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Kontaktná osoba

Ing. Pavlína Rajteková
+421 948 630 830
Pavlina.Rajtekova@sfera.sk

Hodnotenie
Organizátor