Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania, metrologickej legislatívy, splnenie požiadaviek podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005

Cieľová skupina

pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pre autorizované osoby

Obsahová náplň

 • Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov
 • Všeobecná metrológia
 • Metrologická kontrola meradiel – overovacie značky
 • Podmienky autorizácie na výkon overovania určených meradiel
 • Vstupné informácie ku záznamovým zariadeniam
 • Popis záznamových zariadení analógových (elektronických)
 • Popis záznamových zariadení digitálnych
 • Popis záznamového krúžku a typov výtlačkov z digitálnych tachografov
 • Popis parametrov w, k, l, ...... vrátane toho, kde sa nastavujú
 • Popis odchýlok v súlade s nariadením rady
 • Kontrola na manipuláciu v súlade s nariadením rady
 • Plombovanie záznamových zariadení

Lektor:
p. Šulák, Ing. Schreier, CSc., RNDr. Fíra, PhD., Ing. Gašparík

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o získanom vzdelaní

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

03.11.2016 - 04.11.2016
03.05.2017 - 04.05.2017
24.10.2017 - 25.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil: +421 902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk

Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/602 945 27
mobil: 0902 22 721
email: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape