Kurz: Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách. Podľa normy ISO/IEC 17025

Popis kurzu

Vysvetliť účastníkom kurzu význam a postavenie manažéra kvality v laboratóriu, poskytnúť teoretické vedomosti a praktické skúsenosti pre vykonávanie funkcie manažéra kvality podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17025: 2017, osvojiť si úlohy manažéra kvality v laboratóriu. Preskúšaním účastníkov kurzu overiť ich nadobudnuté vedomosti.Obsah kurzu

  • Systém manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriu (zavedenie systému manažérstva v súlade s možnosťou A alebo B)
  • Dokumentácia systému manažérstva v akreditovanom laboratóriu
  • Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
  • Zlepšovanie systému manažérstva
  • Evidencia, realizácia a kontrola nápravných opatrení
  • Interné audity
  • Preskúmanie manažmentom
  • Úlohy manažéra kvality v akreditovanom laboratóriu
  • Riešenie modelovej situácie, prezentácia výsledkov
  • Skúšobný testCieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov laboratórií, ktorí zabezpečujú a/alebo riadia systém manažérstva kvality a ostatných záujemcov o túto oblasť (ISO/IEC 17025:2017).Certifikát

Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťouPoznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosťKontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk


Organizátor