DETAIL KURZU

Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu

Od:

Slovenský metrologický ústav

Bratislava

Popis kurzu

Odborné zvyšovanie vedomostí v oblasti merania.

Obsah kurzu

  • Štruktúra metrológie v SR
  • Metrologická legislatíva (zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov; nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu; vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)
  • Základy všeobecnej metrológie a terminológia v oblasti metrológie prietoku
  • Rozdelenie, princípy a použitie meradiel prietoku a pretečeného množstva plynu
  • Podmienky montáže meradiel prietoku a pretečeného množstva plynov
  • Metrologická kontrola meradiel – overovacie značky, značky montážnika, platnosť meradiel
  • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Význam merania zemného plynu a iných technických plynov

  • Prehliadka laboratórií prietoku plynu a praktická ukážka meraní na NE prietoku plynu

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vyrábajú, opravujú alebo montujú určené meradlá.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor