Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu získa vedomosti o sústave elektrických veličín a ich jednotiek, o metódach merania elektrického napätia, prúdu a odporu, o kalibrácii meradiel týchto elektrických veličín a vyhodnocovaní meraní s výpočtom neistôt. Ďalej získa vedomosti o metrologickej terminológii a legislatíve a absolvuje laboratórne merania s praktickou kalibráciou meradiel elektrického napätia, prúdu a odporu. Absolvent kurzu môže samostatne vykonávať kalibráciu meradiel elektrického napätia, prúdu a odporu v akreditovanom metrologickom laboratóriu, vystavovať kalibračné certifikáty a zabezpečovať nadväznosť meradiel uvedených elektrických veličín v organizácii certifikovanej podľa STN EN ISO 9001:2009. Uvedené činnosti môže uplatniť aj na trhu práce na základe dodávateľských zmlúv.

Cieľová skupina

Metrológovia- špecialisti pre elektrické veličiny, zamestnanci metrologických laboratórií, vedúci metrológovia a manažéri kvality metrologických laboratórií.

Obsahová náplň

  • Základná terminológia v oblasti metrológie elektrických veličín; Primárne etalóny elektrického napätia a odporu
  • Právna úprava metrológie, metrologická kontrola určených meradiel, orgány štátnej správy, metrologický dozor a vzťahy k zahraničiu
  • Prostriedky a podmienky kalibrácie meradiel v oblasti elektrického odporu, metódy kalibrácie
  • Nadväznosť meradiel odporu a neistoty pri ich kalibrácii
  • Prostriedky a podmienky kalibrácie meradiel el. napätia a prúdu
  • Metódy kalibrácie meradiel v oblasti jednosmerného a striedavého nízkofrekvenčného el. napätia a prúdu
  • Vyhodnotenie a dokumentovanie kalibrácie, výpočet neistôt merania
  • Laboratórne merania po skupinách

Lektor:
Ing. Godál.; Ing. Dressler, Ing.Gašparík, Ing. Hanák

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Termíny kurzov

13.03.2018 - 15.03.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 24 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
tel:
+421 2 *** zobraziť

mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)