Metrológia teploty a postupy kalibrácie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania. Účastník kurzu získa vedomosti o teplote ako o fyzikálnej veličine, o merateľnosti teploty, o zabezpečení jednotnosti a presnosti merania teploty, o spôsobe a metódach merania teploty, o kalibrácii jednotlivých druhov meradiel teploty kontaktným aj bezkontaktným spôsobom a vyhodnocovaní meraní vrátane výpočtu neistôt. Ďalej získa vedomosti o metrologickej terminológii a legislatíve a absolvuje laboratórne cvičenia s praktickou kalibráciou meradiel teploty.

Cieľová skupina

Kurz jezameraný na: odporové snímače teploty, termoelektrické snímače teploty, sklené teplomery a pyrometre. Záujemca si môže v jednom termíne z časových dôvodov ľubovolne vybrať len dve možnosti. Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú kalibráciu meradiel teploty. Cieľové skupiny sú metrológovia- špecialisti pre meranie teploty, zamestnanci metrologických laboratórií, vedúci metrológovia a manažéri kvality metrologických laboratórií.

Obsahová náplň

Kurz pre odporové snímače teploty, sklené teplomery, termoelektrické snímače teploty :

 • Teplota ako fyzikálna veličina, teplotná stupnica, základné princípy merania teploty
 • Základy teórie neistôt
 • Metrologická legislatíva
 • Sklené teplomery
 • Termoelektrické snímače teploty, princíp činnosti
 • Typy termoelektrických snímačov teploty, charakteristiky, konštrukčné vyhotovenie
 • Kalibrácia termoelektrických snímačov teploty
 • Meranie teploty termoelektrickým snímačom
 • Konštrukčné vyhotovenie odporových snímačov teploty, rozdelenie podľa presnosti, etalónové a priemyselné odporové snímače teploty
 • Metrologická legislatíva pre odporové snímače teploty ako určené meradlá
 • Kalibrácia odporových snímačov teploty
 • Meranie teploty odporovým snímačom teploty
 • Praktická kalibrácia meradiel (odporové snímače teploty, sklené teplomery, termoelektrické snímače teploty)

Kurz pre sklené teplomery – nemocnice:

 • Metrologická legislatíva
 • Teplota ako fyzikálna veličina, merateľnosť teploty
 • Terminológia v metrológii teploty
 • Realizácia teplotnej stupnice, aproximácia teplotnej stupnice
 • Meranie teploty kontaktným spôsobom – charakteristika jednotlivých druhov meradiel
 • Zariadenia na kalibráciu meradiel teploty
 • Určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Kalibrácia sklených teplomerov
 • Meranie teploty skleným teplomerom
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov

Lektor:
doc.Ing. Ďuriš, PhD., Ing. Knorová, Ing. Pavlásek, prof. Palenčár

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Termíny kurzov

13.02.2018 - 14.02.2018
11.09.2018 - 12.09.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)