Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre informáciu fyzických alebo právnických osôb, ktoré zamýšľajú byť autorizované na výkon úradného merania osvetlenia ako aj pre ľudí, ktorý sa zaoberajú meraním osvetlenia pomocou luxmetrov.

Obsahová náplň

  1. Metrologická legislatíva

    (Zákon o metrológií 142/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška ÚNMS 210/2000 Z.z. v znení neskoších predpisov)

  2. Všeobecná metrológia – vysvetlenie pojmov neistota, chyba merania, zákon šírenia neistôt atď.
  3. Autorizácia na výkon úradného merania

 posúdenie predpokladov žiadateľa o udelenie autorizácie  postup pri posudzovaní podľa platnej legislatívy 4. Luxmetre – všeobecný popis  fyzikálny princíp merania  technický popis luxmetrov  kalibrácia a overenie luxmetrov  schéma nadväznosti 5. Neistoty, chyby pri meraní osvetlenia Určovanie neistôt merania osvetlenia luxmetrov, zdroje neistôt, zavádzanie korekcií a analýza zdrojov chýb a neistôt pri meraní osvetlenia 6. Medzinárodne odporúčania, normy a všeobecne záväzne predpisy týkajúce sa merania osvetlenia 7. Praktická ukážka kalibrácie luxmetrov v laboratóriu fotometrie

Lektor:
RNDr. Fíra, PhD.; Ing. Krempaský, Ing. Schreier, CSc.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

03.11.2016
04.05.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil: +421 902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk

Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/602 945 27
mobil: 0902 22 721
email: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape