Kurz: ŽILINA - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

Popis kurzu

Clara pacta, boni amici (dobré zmluvy robia dobrých priateľov) – platí to aj v oblasti verejného práva ? alebo je dominancia verejných obstarávateľov v oblasti zmluvných vzťahov podčiarknutá vyšším princípom verejného záujmu ? Seminár je zameraný na aktuálnu základnú problematiku zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní z pohľadu praxe, kreovanie návrhu zmluvy – typického inštitútu súkromného obligačného práva – ako súčasti súťažných podkladov v kontexte zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov.Obsah kurzu

 • prehľad aktuálnej zákonnej úpravy verejného obstarávania a súvisiacich predpisov vo vzťahu k danej téme
 • súťažné podklady, oznámenia a výzvy – základná báza informácií o návrhu zmluvy
  • správne určenie právneho režimu záväzkového vzťahu (zmluvy), upraveného v základných súkromnoprávnych kódexoch – Občiansky zákonník a Obchodných zákonník (právny dualizmus úpravy záväzkových vzťahov, princíp subsidiarity), relatívny obchodný záväzkový vzťah medzi podnikateľom a subjektom verejného práva (§ 261ods. 2 Obch.z.)
 • zmluvné typy – typické (pomenované) alebo atypické (nepomenované), povinné náležitosti
  • povinné náležitosti a obsah zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní
  • vyváženosť zmluvných sankcií
  • niektoré zabezpečovacie inštitúty v zmluve, ktoré sa aplikujú v praxi (napr. tzv. výkonová zábezpeka) a princípy verejného obstarávania
  • spoločná zodpovednosť – solidárna/delená
  • účastníci zmluvného vzťahu a postavenie subdodávateľa a „inej osoby“
 • RPVS – možnosti odstúpenia od zmluvy
  • vaše problémy a otázkyCieľová skupina

verejných obstarávateľov, obstarávateľov, osoby podľa § 8 ZVO (dotované osoby), ktorí zadávajú zákazky, resp. osoby ktoré sa podieľajú na príprave verejného obstarávania ale aj pre uchádzačov a záujemcov.Certifikát

Potvrdenie účasti na semináriKontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor