Schéma GMP+ FSA

Popis kurzu

GMP+ norma pre zaistenie bezpečnosti kŕmnych surovín a produktov. Je to systém, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť krmív aj potravín s pomocou povinného monitoringu a sanitácie. GMP+ určuje pravidlá prevozu tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu, napr. vzniku zdravotne závadných krmív a zároveň nebola porušovaná legislatíva.

Po splnení prísnych pravidiel a noriem podľa medzinárodných smerníc obdrží výrobca, obchodník, skladovateľ či prepravca certifikát, ktorý je potrebné pravidelne obnovovať.

Priebeh a podmienky certifikácie GMP+:

  • Kontrolované sú všetky aspekty výroby – od používania priestorov, materiálov, cez vzdelávanie až po osobnú hygienu zamestnancov.
  • Pre jednotlivé procesy sú vypracované nevyhnutné a podrobné písomné postupy, ktoré by mohli mať akýkoľvek vplyv na konečnú kvalitu produktu.
  • Na jednotlivé postupy výrobného procesu musí existovať preukázateľný dôkaz o správnom postupe u všetkých výrobkov.
  • Organizácia stanovila podrobné pokyny pre GMP, ktoré sa môžu v jednotlivých štátoch líšiť a formulovať podľa svojich ďalších vlastných požiadaviek, avšak vždy na základe normy v rámci činnosti spoločnosti.

Producenti, ale aj prepravcovia, skladovatelia, obchodníci a výrobcovia musia preukázať, že ich produkt je v súlade s požiadavkami GMP+ FSA.

Obsah kurzu

Rámcový program kurzu:

09:00 09:15 Prezentácia účastníkov 09:15 12:00 Úvod
GMP+ FSA štandard
Podmienky a pravidlá certifikácie
Podštandardy GMP+ Najdôležitejšie dokumenty B a BA série – vysvetlenie Zmeny, novinky 12:00 13:00 Prestávka – obed 13:00 15:00 Skúsenosti z auditov
Odpovede na otázky prítomných 15:00 Záver – zhrnutie

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v tejto oblasti, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej problematike.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Organizátor