Kurz: ÚČTOVNÍCTVO podnikateľských subjektov pre NEÚČTOVNÍKOV

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov s problematikou vedenia podvojného účtovníctva a s výkazmi účtovnej závierky podnikateľských subjektov, naučiť ich orientovať sa v údajoch výkazov, vedieť ich „čítať“ a interpretovať

POZOR: V žiadnom prípade nepôjde o konkrétne účtovanie, seminár sa zameriava na pochopenie princípov a podstaty, ako aj obsahu účtovných informácií.Obsah kurzu

 • Spôsob vedenia účtovníctva – jednoduché, podvojné
 • Základné legislatívne normy – zákon o účtovníctve, opatrenia MF SR
 • Základné pravidlá a princípy vedenia účtovníctva
 • Rámcová účtová osnova, jej základná štruktúra, prehľad účtových tried a skupín, účtová osnova/účtový rozvrh spoločnosti
 • Obsah jednotlivých účtových tried, skupín, účtov
 • Súvahové účty – účtovanie o majetku, záväzkoch a vlastných zdrojoch
 • Výsledkové účty – účtovanie o nákladoch a výnosoch
 • Podsúvahové účty – ich význam, obsah, základné typy účtovných prípadov
 • Účtovná závierka – jej zmyseľ podstata, štruktúra pravidlá
 • Výkazy účtovnej závierky – typy, obsah, vypovedacia schopnosť čítanie vybraných praktických výkazov
 • Ostatné – na základe požiadaviek, otázok, nastolených problémovCieľová skupina

pracovníkov manažmentu, pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, controllingu, analytikov, právnikov a všetkých tých, ktorí pracujú s informáciami z účtovníctvaKontaktná osoba

Božena Petrjánošová
+421 2/436 420 64
progslov@progslov.sk


Organizátor