KURZ COLNÝCH DEKLARANTOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučiť používať odbornú colnú terminológiu a colné predpisy, zorientovať sa v nich, ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK/EÚ), ako správne aplikovať pravidlá pôvodu i colnej hodnoty, vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázy, vyplňovanie colných vyhlásení a iné dôležité informácie.

Cieľová skupina

Pracovníci colno-deklaračných firiem, zahraničného obchodu, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci, tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov.

Obsahová náplň

Obsahová náplň:

Odborný kurz je sústredený na najpodstatnejšie základy pre výkon pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje nielen dobrú orientáciu v colnej problematike, ale najmä odbornú spôsobilosť a jej preukázanie. Zvládnuť povinnú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi môže len pracovník znalý colných predpisov a procedurálnych postupov.

Výučba prebieha prakticky a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou aj z profesijného odborného vzdelávania dospelých. Kurz odporúčame všetkým, ktorý majú vážny záujem o prácu colného deklaranta a splnenie základnej podmienky odbornej spôsobilosti pre jej výkon v súlade s požiadavkami podľa komunitárnych colných predpisov.

PROGRAM SEMINÁRA:

Modul 1: Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá 1 deň)

 • Fungovanie Európskej únie ako colnej únie a jednotného trhu
 • Colná terminológia, základné pojmy, štruktúra základných colných

  predpisov

 • Status Únie / pôvod; colné režimy – vysvetlenie
 • Záruky, colný dlh – obligátne/fakultatívne, zníženie/oslobodenie,

  vznik, vymeranie, platba

 • Zodpovednosť deklaranta a sankcie za porušenia colných predpisov

Modul 2: Colný sadzobník / TARIC, colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru (trvá 1 deň)

 • Klasifikácia tovarov podľa Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom

  systéme opisu a číselného označovania tovaru

 • Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra – zatriedenie

  tovaru , triedy kapitoly, poznámky, používanie

 • TARIC SK/EÚ – colná a obchodná databáza, použitie, vyhľadávanie,

  výpočet colného dlhu, príklady

 • Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2010 – prehľad používania
 • Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru – základy; colná hodnota

  tovaru – základy

Modul 3: Colná problematika v praxi (trvá 1 deň)

 • Pravidlá vyplňovania colných vyhlásení (dovoz a vývoz)
 • Colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
 • Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze, náležitosti,

  priebeh, uplatňovanie, havarijné postupy

 • Zjednodušené postupy v colnom konaní – podmienky a povolenia
 • Podstatné zmeny v colných predpisoch EÚ a SR (CKÚ, DNCKÚ, VNCKÚ,

  CZ, Vyhl. K CZ) – informatívne

 • Záver – diskusia, užitočné weby a informácie

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - colný špecialista, odborný konzultant

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 18 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Dubovecká
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť


Adresa
Timonova 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/327 44 *** zobraziť

email:
dubovecka.zuzana@... zobraziť

web: www.school.teledom.sk/

Adresa
TeleDom – Vzdelávacie centrum
Timonova č. 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)