DETAIL KURZU

Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR od 25. mája 2018

Od:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

NITRA

Popis kurzu

Od 25. mája 2018 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov. Pozor, tento zákon neustanovuje prechodné doby na jeho aplikáciu. Od 25. mája 2018 prevádzko­vatelia budú musieť mať vypracovanú novú dokumentáciu a plniť povinnosti podľa nového zákona o ochrane osobných údajov.

Každý prevádzkovateľ (fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba) si musí v súvislosti s týmto novým zákonom odpovedať na niekoľko otázok:

 • akú dokumentáciu vypracovať ?
 • mať zodpovednú osobu ?
 • koho poučiť o spracúvaní osobných údajov ?
 • ako upraviť vzťah so sprostredkovateľmi ?
 • aké sú práva dotknutých osôb ?
 • ako informovať jednotlivcov o spracúvaní ich osobných údajov?
 • atď.

Na našom seminári vám vysvetlíme ako je potrebné postupovať, aby ste všetko stihli do 25.mája 2018. Zameriame sa na prevádzkovateľov pôsobiacich v poľnohospodárskej oblasti. Seminár je vedený interaktívnou formou, takže môžete klásť svoje otázky lektorke aj počas výkladu a samozrejme na záver Vás čaká otvorená diskusia.

 • účastníkom vysvetlíme, ako je potrebné postupovať pri prechode na novú právnu úpravu,
 • zároveň sa účastníci oboznámia s novou právnou úpravou,
 • tiež účastníkom poskytneme vzorovú dokumentáciu a potrebný výklad k nej.

Termíny sústredení: 20.2.2018 20.3.2018 10.4.2018 15.5.2018

Obsah kurzu

!!!Bonus: vzory dokumentov!!!

1. Čím sa budeme riadiť od 25.mája 2018 pri spracúvaní osobných údajov

nariadenie
zákon
vykonávacie predpisy

2. Základné právne definície ako odpovede na otázky:

aké osobné údaje chránime?
koho údaje chránime?
kde sa chránené údaje vyskytujú?
čo to znamená spracúvať chránené osobné údaje?
kto môže spracúvať osobné údaje?
na základe čoho možno spracúvať osobné údaje?

3. Potrebná dokumentácia

poučenia/ vzor
zmluvy so sprostredkovateľmi/ vzor
záznamy o spracovateľských operáciách/ vzor
posúdenie vplyvu/ usmernenie

4. Povinné informovanie jednotlivcov o spracúvaní ich osobných údajov

všeobecne platí
informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov/ vzor

5. Práva dotknutých osôb

aké práva existujú
vybavovanie žiadostí a námietok
možnosť obmedziť práva dotknutých osôb

6. Oznamovacie povinnosti

všeobecne platí
voči Úradu na ochranu osobných údajov
voči jednotlivcom, ktorých údaje sa spracúvajú

7. Zodpovedná osoba

kto musí mať zodpovednú osobu
usmernenie pre zodpovedné osoby

8. Cezhraničný prenos

9. Možno získať certifikát o tom, že určitý subjekt dodržiava ochranu osobných údajov? Ak áno, ochráni certifikát pred kontrolami zo strany Úradu na ochranu osobných údajov?

10. Sankcie/ pokuty

všeobecne platí
výška
akým porušeniam sa vyhnúť (krátky rozbor)

11. Diskusia…

Rozsah 7 hodín.

Cieľová skupina

 • poľnohospodárska oblasť,
 • fyzické osoby podnikatelia ako aj právnické osoby,
 • z pohľadu profesií najmä: terajšie zodpovedné osoby, štatutárne orgány, vedúci zamestnanci, osoby zastrešujúce IT, administratívni zamestnanci…
Poznámka k cene

73,00 € pri platbe na účet, pri platbe v hotovosti 75,00 €. Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom resp. v hotovosti pri prezentácii. Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX kon

Kontaktná osoba

Ing. Monika Rízeková
+421 37/791 02 96
monika.rizekova@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor