Kurz: FINANČNÉ RIZIKÁ a BASEL II, III

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov s typmi finančných rizík, ich podstatou a možnosťami obmedzenia, s ich vymedzením, kvantifikáciou a reguláciou v rámci BASEL II a BASEL IIIObsah kurzu

Obsah:

  • Riziká v oblasti finančných činností, legislatíva, regulácia, finančné riziká – ich podstata a typy, možnosti ich zmiernenia a obmedzenia
  • Kapitál spoločnosti, jeho štruktúra, pokrytie negatívnych dopadov nezvládnutých rizík kapitálom spoločnosti, výpočet kapitálu pre potreby dostatočnosti vlastných zdrojov
  • Regulácia finančných rizík a ich kvantifikácia v BASEL II: finančné riziká v BASEL II, vymedzenie finančných rizík podľa BASEL II, ich kvantifikácia, prístupy k výpočtu dostatočnosti vlastných zdrojov, požiadavky pri jednotlivých typoch finančných rizík podľa BASEL II, základné rozdiely proti BASEL I
  • Operačné riziko, nové prístupy, možnosti jeho obmedzenia, regulácia: vymedzenie operačného rizika, straty z operačného rizika, jeho regulácia podľa BASEL II
  • Úverové riziko, nové prístupy, zmeny: nové prístupy ku kvantifikácii úverového rizika, výber z viacerých možností, jeho regulácia a podstatné zmeny proti BASEL I
  • Trhové riziko, možnosti jeho kvantifikácie a obmedzenia, jeho regulácia v rámci dodatku k BASEL I a v BASEL II
  • Dopady nových pravidiel spojených s BASEL II do vnútornej kontroly a auditu, do reportingu, do ekonomiky, do controllingu, do riadenia rizík
  • Základné pravidlá stanovené BASEL III
  • Otázky, diskusia priebežneCieľová skupina

pracovníci v oblasti vnútornej kontroly a auditu, controllingu, riadenia rizík, reportingu, manažmentu bánk, obchodníkov s CP, správcovských spoločností, d.s.s., d.d.s., a pracovníkov NBSKontaktná osoba

Doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc.
+421 2/436 420 64
progslov@progslov.sk


Organizátor