Detail kurzu

Webinár: Mzdy pre pokročilých

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

Ak bez problémov zvládate všetky základné činnosti spojené so mzdovou agendou, ponúkame vám príležitosť rozšíriť si svoje poznatky o náročnejšie témy z pracovnoprávnej problematiky. Cieľom uvedeného webinára je oboznámiť vás s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, s výpočtom zrážok zo mzdy zamestnanca a exekúciami, s cestovnými náhradami v roku 2020, so zamestnávaním zdravotne postihnutých či s povinnosťami mzdovej účtovníčky pri ukončení roka vrátane ročného zúčtovania dane. Po absolvovaní webinára budete navyše poznať možné úľavy na odvodoch, mechanizmus výpočtu zrážok, daňové tlačivá, náležitosti spojené s uplatnením daňového bonusu a ďalšie.

Súčasťou programu je prierez opatreniami prijatými v súvislosti s COVID-19 a taktiež priestor na vaše pracovnoprávne otázky týkajúce sa ako núdzového, tak aj bežného režimu. 

Obsah kurzu

PROGRAM

Postup pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca a exekúcií
•Druhy zrážok a ich poradie podľa Zákonníka práce
•Zrážky zo mzdy zamestnanca pri výkone rozhodnutia
•Mechanizmus výpočtu zrážok (nepostihnuteľné sumy, tretinový systém, poradie pri uspokojovaní pohľadávok)

Stravovanie verzus cestovné náhrady zamestnanca
•Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie na pracovisku/počas služobnej cesty
•Formy stravovania (závodné stravovanie, stravné lístky, finančné príspevky)
•Poskytovanie príspevku na stravovanie (z nákladov zamestnávateľa, zo zisku, zo sociálneho fondu)
•Stravovanie podľa zákona o cestovných náhradách
•Náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste a ich výpočet
•Posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
•Povinnosti zamestnávateľa so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím
•Úľavy na odvodoch
•Výpočet povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným postihnutím
•Náhradné plnenie
•Výkazníctvo

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
•Typy dohôd a ich definícia
•Evidencia pracovného času pri dohodách
•Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce
•Zdravotné a sociálne poistenie – registrácie, odvody a výkazy

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka, resp. po uzatvorení roka
•Doplnenie údajov do evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov za príslušný rok
•Uzatvorenie mzdových listov za príslušný rok
•Vypracovanie prehľadu o nároku, čerpaní a zostatku dovolenky za príslušný rok

Ročné zúčtovanie dane
•Základný princíp ročného zúčtovania dane
•Uplatňovanie daňových zvýhodnení zamestnanca
•Nárok na daňový bonus
•Daňové tlačivá
•Vyplatenie daňového preplatku alebo zrazenie daňového nedoplatku zamestnancovi
•Príklady na výpočet ročného zúčtovania

Ako bonus získa každý účastník:
•Záznam z webinára
•Videoškolenie: Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje

Cieľová skupina

Harmonogram
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 13,00 – prednáška 
Hodnotenie
Organizátor