Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Úspešné zvládnutie problematiky zostavenia účtovnej závierky podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.

Cieľová skupina

účtovníci, podnikatelia, ekonómovia, manažéri, finanční sprostredkovatelia, finanční konzultanti

Obsahová náplň

Z obsahu školenia:

Právne predpisy upravujúce účtovníctvo a účtovnú závierku a zmeny za rok 2016

Súbor prác účtovnej uzávierky

 • kontrola bilančnej kontinuity
 • vysporiadanie účtov, ktoré k 31.12. nesmú vykazovať zostatok
 • inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roka 2015 (napr. ročné vysporiadanie DPH)
 • kontrola správnosti odpisov

Závierkové účtovné prípady a ich účtovanie podľa postupov účtovania

 • dlhodobé záväzky a pohľadávky – ich preúčtovanie v rámci analytických účtov z hľadiska času, podľa zostatkovej doby splatnosti § 4
 • časové rozlíšenie § 5
 • inventarizačné rozdiely § 11, § 21
 • zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov § 14
 • opravné položky § 18
 • záväzky (zníženie, zvýšenie) § 18
 • rezervy § 19
 • kurzové rozdiely § 24
 • účtovanie pohľadávky v prípade, ak nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka § 48
 • nevyfakturované dodávky § 50

Upravujúce závierkové účtovné prípady

 • ak nastane úprava opravných položiek, rezerv, pohľadávok bez dokladu alebo nevyfakturovaných dodávok

Uzavretie účtovných kníh

 • preúčtovanie nákladov a výnosov – vyčíslenie výsledku hospodárenia
 • zistenie základu dane a výpočet dane z príjmov
 • zaúčtovanie dane z príjmov
 • vyčíslenie výsledku hospodárenia po zdanení
 • uzavretie účtov hlavnej knihy

Individuálna účtovná závierka

 • zákonné požiadavky na jej zostavenie, predkladanie, schvaľovanie a zverejňovanie
 • overovanie závierky audítorom
 • výročná správa – kto je povinný ju vyhotoviť
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky (vrátane prehľadu zmien vlastného imania)

Pre našich absolventov sme pripravili viac výhod, čítajte viac na našej internetovej stránke.

Lektor:
Ing. Adriana Gazdová, odborníčka na účtovníctvo a dane s dlhoročnou praxou v oblasti komplexného vedenia účtovníctva. Absolvovala EU v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Svoje vedomosti odovzdáva už šesť rokov ako lektorka kurzov a školení

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Tomáš Gazda
tel:
+421 2/444 410 *** zobraziť

mobil:
+421 903 770 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 410 *** zobraziť

mobil:
+421 903 770 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť

web: edu-land.sk

Adresa
EDU-LAND s.r.o.
Račianska 72, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)