DETAIL KURZU

Vedúci/externý audítor podľa normy ISO 45001:2018 - CQI IRCA

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) na vykonávanie nezávislých externých auditov druhej (t.j. zákazníckych auditov, alebo auditov u dodávateľa) a tretej strany podľa normy ISO 45001:2018 tým, že sa podrobne oboznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi na vykonávanie auditu druhou a treťou stranou a preukážu praktické zvládnutie znalostí a schopností pre plánovanie a vedenie auditu.

Obsah kurzu

 • Porozumenie požiadaviek normy ISO 45001:2018
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou
 • Procesný prístup k vykonávaniu auditu
 • Plánovanie auditu
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva bezpečnosti
 • Preskúmanie vyhodnocovania a zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti
 • Identifikácia rizík a súvisiacich právnych požiadaviek
 • Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Stanovenie cieľov, cieľových hodnôt a programov systému riadenia
 • Riadenie strát prostredníctvom efektívneho systému riadenia rizík
 • Príčina, následky, riadenie strát
 • Meranie a monitorovanie bezpečnosti
 • Systém plánovania inšpekcií
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu a zásad vykonávania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definícia nezhôd, kategorizácia nez­hôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrení k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Schopnosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Vykonanie záverečnej písomnej skúšky

Cieľová skupina

Pre všetkých potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázania odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou

Certifikát Medzinárodne uznávaný CQI IRCA certifikát. Poznámka k cene

Klienti DNV GL majú zľavu 10%.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 907 933 115
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor