DETAIL KURZU

ZOSTROJTE SI VLASTNÝ TRÉNING - buďte jedinečným lídrom a manažérom

Od:

Espiral, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Tréningový modul pozostávajúci z viacerých špeciálnych tréningových tém

Popis kurzu a jeho benefity: Tento modul vám dá hlbšie vedomosti, zručnosti, sebapoznanie a praktický tréning v oblasti vodcovských a manažérskych zručností, efektívnej komunikácie s podriadenými, tímovej spolupráce, projektového riadenia, vhodných vodcovských štýlov, koučovacieho spôsobu myslenia a vedenia, motivácie, riadenia zmeny a seba riadenia v harmónii.

Obsahuje mnoho rokmi overených poznatkov, psychologických dotazníkov na zlepšenie sebapoznania, interaktívnych diskusií, aktivít a hier kde si naučené veci precvičíte a zažijete na vlastnej koži, diskusie kde spoznáte pohľady a skúsenosti ostatných a koučingov, kde si nastavíte vlastné ciele rozvoja a ovplyvníte chod ďalších modulov tréningu.

Návrh pozostáva z nasledovných okruhov tém, ktoré však možno rozsahom aj obsahom podľa potreby, ktorá vyvstane upraviť. Vzhľadom na vyťaženosť manažérov finálnu ponuku vypracujeme podľa potreby a časovej disponibility účastníkov.

Obsah kurzu

Rozsah a obsah tréningu:

 • XY dni (9:00 –17:00) – podľa rozsahu a výberu techník a tém bude možné určiť počet dní (napr. 2+2+2+2 dni, 3 dni ai)

Nosné témy a okruhy komplexného manažérskeho vzdelávania

1) Líder pozná seba a svoj štýl

 • Diskusia k rozdielom lídra a manažéra, ako predstaviť ľuďom víziu a motivovať ich
 • Aktivita k rozdielom v rolách, úlohách a význame lídra a manažéra kedy použiť manažérsle techniky a kedy líderstvo – k čomu nás to viac ťahá, ako tieto role spolupracujú
 • Dotazník situačný model vodcovstva – spoznajú svoj preferovaný štýl vedenia, dozvedia sa kedy je ktorý štýl najefektívnejší, na aké typy zamestnancov zaberá a ktorých daný štýl už brzdí…ako situačne upraviť štýl vedenia aby sme potiahli zamestnancov čo najďalej a vytiahli z nich maximum
 • VLK a ovčiarsky pes – rôzne /generačné( štýly vodcovstva- ich plusy a mínusy – diskusia, aktivita na flipchart v skupinkách

2) Líder ktorý stanovuje ciele a víziu

 • Ako definovať a predniesť víziu – poznaj svoje PREČO
 • Ako a prečo definovať ciele SMARTER
 • Aktivita na rozoznávanie špecifických a nešpecifických ci­eľov
 • Súťažná hrana Ambicióznosť cieľov a ich dynamiku v skupine a vplyv ostatných (konkurencie) na naše ciele; vplyv tímovosti a povzbudzovania na dosahovanie cieľov

3) Koučujúci a tvorivý líder

 • Základy koučovania GROW a koučingu s rýchlym účinkom
 • Nácvik koučovania v dvojiciach
 • Výber tvorivých techník riešenia problémov (Disneyho model, Brainstorming, 6 Klobúkov a iné)

4) Líder pozná svojich ľudí a efektívne s nimi komunikuje

 • Dotazník Tímové role podľa Belbina – prednáška a diskusia k rozdielom, prínosu rolí aj ich vzájomným konfliktom a nedorozumeniam, ako zložiť najefektívnejší tím a vyťažiť z ľudí maximum, aké úlohy dávať ktorým roliam
 • Hra na spoznanie rolí v praxi: Rytieri okrúhleho stola
 • Zásady partnerskej komunikácie a spätnej väzby Dotazník osobnostných komunikačných štýlov a ako s nimi jednať keď sú pod stresom
 • Pasce tímovej spolupráce
 • Práca s tímovými kartami a koučing k potrebám tímu
 • Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov- Konštruktívna spätná väzba, formulácie očakávaní

5) Nadčasový líder 

 • Projekcie, vizualizácia
 • Základy NLP, techniky pre veľké zmeny ako v pracovnom, tak osobnom živote
 • Nefunkčné stratégie budú minulosťou

6) Motivujúci a motivovaný líder

 • Spoznajú čo ich motivuje a demotivuje – podľa neurovedeckého modelu SCARF – čomu sa pri vedení vyhýbať a čo podporiť aby sme sa stali vplyvnými vodcami
 • Ako vplývajú základné potreby a ich naplnenie na motiváciu zamestnanca – pyramída motivácie podľa Maslowa
 • Aké sú rozdiely v potrebách hodnotách a motivácii u rôznych generácií Boomer, X,Y
 • Kauzistika – udeľovanie odmien v praxi
 • Diskusie a koučing k sebamotivácii a motivácii ľudí v tíme

7) Líder počas riadenia zmeny

 • Reakcie ľudí na zmenu a ako s nimi narábať
 • Dotazník k preferenciám voči zmenám
 • Kotterov model change managementu – jeho fázy, dôležitosť tímu, komunikácie – diskusia k prípadom z ich praxe
 • Skupinový koučing ako to posunúť ďalej, ktorú fázu podporiť, akých kľúčových ľudí získať do procesu, ako prezentovať zmenu a víziu, ako získať ľudí pre zmenu

8) Harmonický líder ktorý zvláda svoj život s radosťou

Efektívny Time management

 • Matica priorít a stanovovanie priorít; techniky manažovania seba v čase (GDT, pomodoro, mind maps…)
 • Základy delegovania, hra na multitasking
 • Ako bojovať s prokrastináciou
 • Skupinový koučing k work life balanc

Efektívny Stress management

 • Schopnosť rozpoznať fyzické, emočné, kognitívne a behaviorálne reakcie na stres
 • Techniky zvládania stresu – krátkodobé aj dlhodobé
 • Prevencia stresu – praktické cvičenia, diskusia a hra

Všetky školenia a kurzy vám vieme ponúknuť aj v profesionálnej angličtine.

Ponúkame aj individuálne kurzy, alebo iné špecifické kury napríklad prezentačné zručnosti, kurzy pre predajcov a call centra a iné) ako aj následné konzultácie a koučingy pre rozvoj vášho manažmentu.

**veľkosť tréningu, teda závisí od rozsahu a typu vybraných tém. Všetky témy sú obsiahnuté v kurze rozloženom do viacerých blokov, v priebehu niekoľkých mesiacov spravidla 2+2+2+2 dni. Podľa záujmu vám vypracujeme ponuku kurzu so špecifickými témami a aktivitami pre vás aj na 1–3 dni v rozsahu ktorý je možné v danom čase obsiahnuť.*

Forma – Metódy: zážitkové prednášky, techniky a ich nácvik, tvorivé hry, diskusie, koučing

Podmienky a ceny

Ceny kurzov stanovujeme v závislosti od rozsahu a počtu účastníkov a podmienok realizácie po dohode.

https://www.espiral.sk/cennik/

V cene tréningu: lektor, materiály, pomôcky, celodenné občerstvenie (ak je tréning v našich priestoroch), certifikát

Cena za samostatnú 1h koučingu 130,–€. Pri väčšom množstve zľava dohodou.

Kurzy vám ušijeme na mieru po stretnutí a vyzistení vašich očakávaní a potrieb. Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať.

Cieľová skupina

Ponuka vzdelávacích aktivít a kurzov pre manažment a špecialistov vo firemnom prostredí Otvorený tréning pre verejnosť: 1 skupina: 6 os.

 • Manažéri, tím lídri
 • Vedúci porád
 • Inovátori,ľudia so záujmom zlepšenia kreatívneho myslenia
 • Koučovia
 • Majitelia firiem
 • Ľudia so záujmom vyrásť pre vedenie ľudí
Certifikát Potvrdenie o úspešnom absolvovaní

Kontaktná osoba

Erika Feketová
+421 903 221 950
erika.feketova@espiral.sk

Hodnotenie
Organizátor