DETAIL KURZU

AKTUÁLNE ZMENY v DOKUMENTÁCIÍ TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA a vybrané problémy medzinárodného zdaňovania - ING. DANA SLIVKOVÁ, PHD. - Finančné riaditeľstvo SR

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

Seminár je určený pre podnikateľov, daňových poradcov, všetci ktorí majú povinnosť uplatňovať princípy transferového oceňovania.

Obsah kurzu

1. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

  • Problematika transferových cien je dôležitá pre pre daňovníkov, ktorí majú transakcie (kontrolované transakcie) so zahraničnými závislými osobami, ako aj pre tých, ktorí uskutočňujú transakcie výlučne s tuzemskými závislými osobami.
  • Seminár je zameraný na aktuálne zmeny v súvislosti s obsahom dokumentácie k transferovému oceňovaniu, ktoré sú platné pre zdaňovacie obdobie začínajúce po 31.12.2017, aký rozsah a obsah má mať správna dokumentácia.
  • Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu môže požadovať správca dane v odôvodnených prípadoch, čo nemusí byť vždy len daňová kontrola, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo Finančného riaditeľstva SR. Preto je potrebné si dokumentáciu pripraviť vopred.

2. Zdaňovanie licenčných poplatkov

Školenie bude zamerané na zdaňovanie licenčných poplatkov podľa Modelovej zmluvy OECD s dopadom na zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zákona o dani z príjmov, interpretáciu pojmu „skutočný vlastník príjmu“ v kontexte aktualizácie Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku, implementáciu Smernice Rady 2003/49/ES (zdaňovanie úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov) do zákona o dani z príjmov a prezentovanie Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou pre zdaňovanie príjmu z úspor, dividend, licenčných poplatkov.

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor