Kurz: INTERNÝ AUDÍTOR podľa normy ISO 22000:2005/ FSCC 22000

Popis kurzu

Vysvetliť význam normy ISO 22000:2005, Oboznámiť s požiadavkami normy ISO 22000:2005, Oboznámiť s požiadavkami ISO/TS 22002:2009 (programy podpory), Oboznámiť s možnosťami certifikácie podľa normy ISO 22000: 2005, Získať nástroje využiteľné pri príprave a realizácii interných auditov podľa danej normy.Obsah kurzu

Rámcový program:

1. deň

10.00 Prezentácia účastníkov 10.30 Úvod do systému manažérstva bezpečnosti potravín 10.45 Systém manažérstva bezpečnosti potravín, zodpovednosť vedenia organizácie, manažérstvo zdrojov + modelové cvičenia 11.30 Nebezpe­čenstvá –fyzikálne, chemické, biologické 12.00 Obed 13.00 Nebezpe­čenstvá – mikrobiologické 13.30 Požiadavky ISO/TS 22002–1:2009 (programy podpory) + modelové cvičenia 16.00 Kroky predchádzajúce analýze rizík 17.00 Plánovanie a realizácia bezpečných produktov, HACCP + cvičenia 18.00 Večera

2. deň

07.30 Raňajky 08.00 HACCP, analýza nebezpečenstiev, monitoring CCP 10.00 Riadenie nezhody, nápravné opatrenia 11.00 Verifikácia a validácia 12.00 Obed 13.00 Požiadavky ISO 22003 (Požiadavky na organizácie uskutočňujúce audit a certifikáciu), Požiadavky ISO/TS 22004 (Návod na zavedenie ISO 22000), Požiadavky ISO 22005 (Sledovateľnosť v krmovinárskom a potravinárskom reťazci)
Certifikácia ISO 22000/FSSC 22000 14.00 Záverečný test 15.00 Záver kurzuCieľová skupina

pre pracovníkov potravinárskych podnikov príp. pre všetkých, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.Certifikát

Osvedčenie interného audítora ISO 22000/FSSC 22000Poznámka k cene

cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com


Organizátor