DETAIL KURZU

TPM – Totálne produktívna údržba

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

Účastníci sa oboznámia s princípmi TPM za účelom zvyšovania výkonnosti zariadení. Získajú znalosti o prístupe implementácie všetkých prvkov konceptu TPM. Oboznámia sa s postupom ako hodnotiť spôsobilosť a spoľahlivosť strojov. Naučia sa spôsoby ako postupovať pri hodnotení spôsobilosti stroja, ktoré faktory a príčiny ich ovplyvňujú. Poznatky nadobudnuté počas kurzu by mali zlepšiť komunikáciu s výrobou, prevádzkovú spôsobilosť strojov a plánovanie preventívnej údržby na základe technického stavu stroja.

Obsah kurzu

  • Úvod do TPM a postup implementácie TPM v podniku, stratégia údržby a náplň práce koordinátorov
  • Plánovanie údržby a prác, definovanie plánov údržby, preventívna a prediktívna údržba, ukazovatele a reporty v údržbe
  • Požiadavky na kvalitu údržby, matica kvality údržby, analýza príčiny dôsledkov, nekvality, zber a príprava údajov na hodnotenie spôsobilosti strojov a procesov
  • Hodnotenie spôsobilosti strojov a zariadení (Cm, Cmk) pri inštalácii strojov, po oprave
  • Nastavenie stroja pri zoradení, po oprave, nábehu výroby na požadovaný index spôsobilosti strojov, procesov (Cp, Cpk, Cm, Cmk)
  • Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti strojov a procesov údržby - výpočet strednej doby prevádzky do poruchy (MTFB), výpočet strednej doby údržby (MTTR), výpočet strednej doby opráv (MTR), výpočet pohotovosti, výpočet pravdepodobnosti bezporuchovej prevádzky, koeficient celkovej efektivity zariadenia
  • Nastavenie intervalu preventívnej údržby na základe uvedených charakteristík
  • Identifikácia plytvaní v procesoch údržby, PDCA a DMAIC cyklus zlepšovania, štíhla údržba, kroky pre minimalizáciu času na opravu zariadenia, bezpečnosť v údržbe

Kontaktná osoba

Ing. Adrián Kubinec
+421 911 280 995
cems@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor