DETAIL KURZU

Bezpečnostné minimum manažéra

Od:

Info consult, s.r.o.

Lučenec

Popis kurzu

Ponúkame lektorské zabezpečenie interného vzdelávania Bezpečnostného minima obsahovo prispôsobeného požiadavkám a reálnemu stavu informačnej bezpečnosti v organizácii. Je určené pre stredný a najmä vrcholový manažment organizácie a je zamerané na zvýšenie bezpečnostného povedomia a zlepšenie ochrany aktív organizácie.


Východisko

  • máte záujem o riešenie bezpečnosti informácií vo Vašej organizácii
  • máte záujem zvýšiť kompetencie manažérov v oblasti IT bezpečnosti, prevencii IT kriminality

Prínosy

  • zvýšenie bezpečnostného povedomia a „best practicies“ zamestnancov pri práci s informáciami citlivého charakteru
  • budovanie spoluzodpovednosti na formovaní firemnej kultúry a manažérskej zodpovednosti za procesy
  • predchádzanie nežiadúcim javom pri narábaní s aktívami IS
  • zníženie zneužívania aktív v rozpore so záujmami zamestnávateľa
  • prevencia vzniku internej IT kriminality
  • odkomunikovanie interných nariadení, smerníc a ich záväznosti
  • naplnenie zákonných požiadaviek         


Obsah kurzu

Základné oblasti

Bezpečnostné riziká a možné dopady na organizáciu, zodpovednosť manažmentu

Používateľ a jeho postavenie v rámci IS

O čom by mal vedieť manažér?

Právo a používateľ vnútropodnikového IS 

  ochrana osobných údajov  počítačová kriminalita zákonník práce 

Vybrané témy z bezpečnostného minima 

  heslá  WEB E-mail sociálna manipulácia vírusy a infiltráciezodpovednosť


Workshop je realizovaný priamo u zadávateľa, bez nutnosti vysielania manažérov na služobné cesty a nadbytočných výpadkov v práci. Možnosť prispôsobenia obsahovej náplne vzdelávania požiadavkám zadávateľa, možné rozšírenie o záverečné testovanie účastníkov s vyhotovením záverečnej správy.
Cena obsahuje náklady na lektora nezávisle na počte účastníkov, študijné materiály v elektronickej forme.

Informácie, referencie

Hodnotenie
Organizátor