DETAIL KURZU

Pre každého zamestnanca (opakovať dvojročne) - Poučená osoba § 20+Darčeky zdarma

Od:

MIPEL, spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

V súlade so Zákonom  č. 124/2006 Z. z., § 15, 16 a 27, s Vyhláškou  č. 356/2007 Z. z. a Vyhláškou  č. 508/2009 Z. z., potrebuje splniť  fyzická osoba na získanie osvedčenia na činnosť na elektrických zariadeniach nasledovné podmienky: Poučená osoba (§ 20) je fyzická osoba


Podľa článku 3.2.5. STN EN 50110-1:2014 je to osoba dostatočne poučená znalými osobami, aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvám,ktoré môže vytvárať elektrina. Podľa článku 4.2 STN 34 3100:2001 poučené osoby môžu:

  1. Samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí,
  2. Pracovať na elektrických inštaláciách nn bez napätia,v blízkosti živých častí vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm s dohľadom,na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať (obmedzenia sa netýkajú jednoduchých prác podľa schváleného pracovného návodu),
  3. Pracovať na odpojených elektrických inštaláciách vn a vvn s dohľadom, v blízkosti častí pod napätím môžu pracovať pod dozorom, na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať,
  4. Merať skúšobným zariadením napríklad pri informatívnych skúškach výrobkov, elektrického náradia a podobne.


4bc4fc78-4661-48bb-9b44-6b590bcbae7d-original.jpegObsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný na oboznamovanie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania. Oboznamovanie končí testom. Účastník dostane doklad o overení odborných vedomostí a Zápis o poučení.

V cene je zahrnuté Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihamiDarček od vystavovateľa, Darček od firmy MIPEL, spol. s r.o., Konzultácie zdarma.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre pracovníkov s odbornou spôsobilosťou "poučená osoba" §20 podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. s ukončeným odborným vzdelaním aj bez elektrotechnického zamerania, bez obmedzenia veku.

Podľa článku 3.2.5. STN EN 50110-1:2014 je to osoba dostatočne poučená znalými osobami, aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvám, ktoré môže vytvárať elektrina. Podľa článku 4.2 STN 34 3100:2001 poučené osoby môžu:

Samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí.

Pracovať na elektrických inštaláciách nn bez napätia, v blízkosti živých častí vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm s dohľadom, na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať (obmedzenia sa netýkajú jednoduchých prác podľa schváleného pracovného návodu),

Pracovať na odpojených elektrických inštaláciách vn a vvn s dohľadom, v blízkosti častí pod napätím môžu pracovať pod dozorom, na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať,

Merať skúšobným zariadením napríklad pri informatívnych skúškach výrobkov, elektrického náradia a podobne.

 

Certifikát O poučení sa vydáva písomný doklad "zápis o poučení", v ktorom je uvedený rozsah poučenia a podpis školiteľa a poučeného.
Hodnotenie
Organizátor