DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi 2018 (nové príklady) - Ing. Soňa Ugróczy

Popis kurzu

Voľné pokračovanie Vami obľúbeného seminára ako, ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH na ďalších príkladoch z praxe, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Ako sa týchto chýb vyvarovať,vo väzbe na súvisiace právne predpisy vám na príkladoch vysvetlí odborná lektorka, odborníčka na dane Ing. Soňa Ugróczy.

Obsah kurzu

1. Pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16), vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní – napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky zahraničnými spoločnosťami v SR, prepravné služby medzi zdaniteľnými osobami, nájom dopravných prostriedkov, služby na hnuteľnom majetku – oprava auta, poradenské služby prijate z EU /z tretej krajiny zdaniteľnou osobou (prepočet základu dane na EUR) a iné​

2. Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH (najčastejšie typy refakturácií, rozlíšenie prechodná položka vs. refakturácia)

3. Vznik daňovej povinnosti § 19 (vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb, fakturácia nájomného a súvisiacich energií, škoda, márna jazda/stojné, opakovane a čiastočne dodaných plneniach, prijaté a poskytnuté preddavky na tovary a služby z/do EU, preddavky na tovar z montážou, plnenia v reverscharge, a iné)

4. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu § 20, vykazovanie v kontrolnom výkaze

5. Ako preukázať oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru § 43 (praktické skúsenosti z daňových kontrol)

6. Reťazové obchody (priraďovanie prepravy, ako správne určiť pohyblivú a nepohyblivú dodávku)

7. Odpočet DPH z rekonštrukcie budovy a jej následný predaj (informácia aj k pripravovanej zmene v tejto oblasti)

8. Zmena pravidiel oslobodenia prepravných služieb pri dovoze a vývoze – špedičné spoločnosti, dopravcovia

9. Odpočítanie dane podľa § 49 a uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH (priama a bezprostredná súvislosť, pravidlá odpočítania dane pri rôznych druhoch plnení, odpočítanie DPH pri kúpe hmotného majetku poskytnutého na súkromné účely zamestnancom, vecné a časové podmienky pre uplatnenie práva odpočítania dane, prenájmy od materskej spoločnosti a povinnosť vykonania zrážkovej dane! a iné)

10. Oprava základu dane § 25 (čo sa považuje a čo nepovažuje za opravu základu dane, kedy a kde vykazovať dobropisy, ťarchopisy v daňovom priznaní)

11. Rozšírenie pravidiel cestovnej kancelárie § 65 na všetky zdaniteľné osoby pri obstarní služieb cestovného ruchu (napr. ubytovanie, preprava pre obchodných partnerov, teambulding a iné)

12. Pozor na elektronické faktúry

13. Oprava nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti § 69 ods. 12 ZDPH (najmä po zrušení limitu 5 000 eur od 1.1.2018) – stručná informácia

14. Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Organizátor