Kurz: DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi - Ing. Soňa Ugróczy

Popis kurzu

Voľné pokračovanie Vami obľúbeného seminára ako, ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH na ďalších príkladoch z praxe, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Ako sa týchto chýb vyvarovať,vo väzbe na súvisiace právne predpisy vám na príkladoch vysvetlí odborná lektorka, odborníčka na dane Ing. Soňa Ugróczy.Obsah kurzu

 1. Pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16) – napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky zahraničnými spoločnosťami v SR, prepravné služby, krátkodobý/dlhodobý prenájom dopravných prostriedkov, služby na hnuteľnom majetku – oprava auta, poradenské služby prijate z EU /z tretej krajiny zdaniteľnou osobou a iné
 2. Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH
 3. Vznik daňovej povinnosti § 19 (vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb, opakovane a čiastočne dodaných plneniach, prijaté a poskytnuté preddavky na tovary a služby z/do EU, preddavky na tovar z montážou, plnenia v reverscharge a iné)
 4. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu § 20, vykazovanie v kontrolnom výkaze
 5. Zásielkový predaj z pohľadu DPH
 6. Splnenie podmienok oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru § 43
 7. Odpočet DPH z rekonštrukcie budovy a jej následný predaj
 8. Zmena pravidiel oslobodenia prepravných služieb pri dovoze a vývoze – špedičné spoločnosti, dopravcovia
 9. Odpočítanie dane podľa § 49 a uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH (priama a bezprostredná súvislosť, pravidlá odpočítania dane pri rôznych druhoch plnení, odpočítanie DPH pri kúpe hmotného majetku poskytnutého na súkromné účely zamestnancom, vecné a časové podmienky pre uplatnenie práva odpočítania dane a iné)
 10. Dopad rozšírenia pravidiel cestovnej kancelárie § 65 na všetky zdaniteľné osoby pri obstarní služieb cestovného ruchu (napr. ubytovanie, preprava pre obchodných partnerov, teambulding a iné)
 11. Oprava nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti § 69 ods. 12 ZDPH (najmä po zrušení limitu 5 000 eur od 1.1.2018) – stručná informácia
 12. DiskusiaCieľová skupina

Široká odborná verejnosťPoznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné nákladyKontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk


Organizátor