DETAIL KURZU

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z.

Od:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

NITRA

Popis kurzu

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomného testu absolventi získajú osvedčenie, ktorým preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ako prílohu k žiadosti o priame podpory na pôdu na rok 2019 v termíne najneskôr do 15.5.2019

Obsah kurzu

 • daňová a odvodová politika štátu,
  • podporné opatrenia v agrosektore,
  • administrácia podpory pre mladého farmára a krížové plnenie,
  • možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu,
  • štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodársky a enviromentálnych podmienok (DPEP),
  • zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť,
  • podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty,
  • základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat,
  • rastlinná výroby – strukoviny, okopaniny, olejniny,
  • špeciálna rastlinná výroba,
  • požiadavky na podnikateľský plán,
  • GSAA,
  • Centrálna evidencia hospodárskych zvierat – elektronický prístup farmára

Termíny sústredení:

 1. sústredenie 13.-15.3.2019
 2. sústredenie 3.- 4.4.2019

Cieľová skupina

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na právne postavenie, ktorá žiada podporu na pôdu na rok 2018 formou platby pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a nemá ukončené stredné alebo vysokoškolské vzdelanie s poľnohospodár­skym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.

Poznámka k cene

účastnícky poplatok je 228 € vrátane DPH, pri úhrade bankovým prevodom najneskôr tri dni pred termínom, v hotovosti 233 €

Kontaktná osoba

Ing. Zuzana Repiská
+421 37/791 02 31
zuzana.repiska@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor