DETAIL KURZU

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY - DPH K 1.1.2019

Od:

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 1. Novelizácia zákonom č. 323/2018 Z.z.
 2. Novelizácia zákonom č. 369/2018 Z.z.
 3. Informácia o uplatňovaní oslobodenia od dane pri službách vzťahujúcich sa na

  vyvážaný a dovážaný tovar

Obsah kurzu

Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019

 1. Novelizácia zákonom č. 323/2018 Z.z.
 • zníženie sadzby dane na služby patriace do kódu 55 štatistickej klasifikácie

  produktov podľa činnosti (CPA) t.j na ubytovacie služby

 • nová príloha č. 7a obsahujúca konkrétne ubytovacie služby na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba dane
 • informácia FR SR k uplatňovanie zníženej sadzby dane na ubytovacie služby (posudzovanie prípadov poskytovania ubytovacích služieb poskytovaných v kombinácii s inými službami)
 • materiál FR SR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri zdaniteľných obchodoch, ktoré predstavujú jedno zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení
 1. Novelizácia zákonom č. 369/2018 Z.z.
 • zrušenie zábezpeky dane
 • nová definícia obratu, výpočet obratu podľa zákona platného do 31. decembra

  2018 a výpočet obratu podľa zákona platného po 31. decembri 2018

 • nový § 9a upravujúci dodanie tovarov alebo služieb pri použití poukazov vystavených po 30. septembri 2019
 • zmena miesta dodania služieb v prípade dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového alebo televízneho vysielania a elektronických služieb dodávaných nezdaniteľným osobám s bydliskom v inom členskom štáte
 • oslobodenie pri dodaní nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti po piatich rokoch od kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania nehnuteľnosti alebo ktorou sa povolilo užívanie nehnuteľnosti pri podstatnej zmene podmienok užívania nehnuteľnosti, zrušenie možnosti zdaňovania prenájmu bytu, rodinného domu a apartmánu v bytovom dome, zrušenie možnosti zdaňovania dodania nehnuteľnosti určenej na bývanie, jednotlivého bytu a jednotlivého apartmánu v bytovom dome
 • nový § 48c upravujúci oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom
 • zmeny v spôsobe výpočtu koeficienta, ktorým sa odpočítava daň v prípade prijatia tovarov a služieb použitých na plnenia s nárokom na odpočítanie dane ale aj na plnenia bez nároku na odpočítanie dane
 • nový § 54d upravujúci úpravu odpočítanej dane z dôvodu zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie
 • zmena pri prenose daňovej povinnosti v prípade dodania tovarov patriacich do kapitoly 10 (obilniny) a do kapitoly 12 (železo a oceľ)
 • rozšírenie povinnosti viesť záznamy podľa § 70
 1. Informácia o uplatňovaní oslobodenia od dane pri službách vzťahujúcich sa na

  vyvážaný a dovážaný tovar

 2. Diskusia
Poznámka k cene

Cena obsahuje poplatok za školenie + poplatok za inzerciu na tejto reklamnej stránke. Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.n

Kontaktná osoba

Dana Kern
+421 908 690 770
info@agenturaapollo.sk

Hodnotenie
Organizátor