DETAIL KURZU

Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1. 1. 2019 a vybrané problémy v praxi

Od:

Akadémia vzdelávania Zvolen

Zvolen

Popis kurzu

info z prvej ruky : Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo

Obsah kurzu

Program

Daň z pridanej hodnoty (porovnanie so súčasne platnou legislatívou)

 • Zmeny v oblasti registrácie za platiteľa DPH (zrušenie zábezpeky)
 • Zákonná registrácia v prípade predaja podniku a úpravy
 • Bezplatne dodaný tovar
 • Nadobúdanie majetku formou finančného prenájmu a posúdenie na účely DPH
 • Predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy (transponovanie nového ustanovenia so smernicou EÚ) – zmeny v oblasti používania ERP (zákon č. 289/2008 Z. z.) pri poukazoch
 • Digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) a úprava určenia miesta dodania služby vo väzbe na príležitostných poskytovateľov takýchto plnení – zmeny v systéme MOSS
 • Dodanie stavby – vymedzenie pojmu prvá kolaudácia, právo oslobodenia od dane, dosahy na platiteľa DPH, dodanie stavby určenej na bývanie
 • Zmeny v oblasti prenajímania nehnuteľností – prenájmy apartmánov, rodinných domov atď.
 • Oprava základu dane a zmeny v oblasti prijatia zálohy
 • Zmeny odpočítavania dane a úpravy odpočítavania dane pri hnuteľnom investičnom majetku (napr. motorové vozidlo)
 • Záznamová povinnosť a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
 • Zmeny v oblasti fakturácie
 • Zmeny v oblasti zrušenia platiteľa DPH a povinnosti odviesť daň pri zásobách a majetku
 • Zmeny v oblasti prenosu daňovej povinnosti medzi platiteľmi DPH v tuzemsku a maloobchodný predaj

Daň z príjmov (porovnanie so súčasne platnou legislatívou)

 • Predaj virtuálnej meny a vplyv na základ dane u FO a PO (už schválené a platné od 1. 10. 2018)
 • Vstupná cena a ocenenie virtuálnej meny
 • Používanie kurzu na ocenenie virtuálnej meny (účtovný princíp)
 • 13. a 14. plat z daňového hľadiska (platné od 1. 5. 2018)
 • Ostatné pripravované zmeny (program bude doplňovaný priebežne podľa návrhov)

  Daň z poistenia (nová forma zdanenia od 1. 1. 2019) – stručná informácia o novej forme zdanenia

 • Kto je daňovníkom (poisťovateľ, poistník a právnická osoba)
 • Zdaňovacie obdobie
 • Podanie daňového priznania, splatnosť dane
 • Osoba povinná platiť daň správcovi dane
 • Základ dane, oprava základu dane, prepočet, záznamová povinnosť, uchovávanie dokladov

  HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia 9.00 – 11.00 prednáška 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Hodnotenie
Organizátor