DETAIL KURZU

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2018 A ZMENY V ÚČTOVNÍCTVE OD 1. 1. 2019

Od:

Akadémia vzdelávania Zvolen

Zvolen

Popis kurzu

Podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku

Obsah kurzu

PROGRAM

Účtovanie o majetku a záväzkov v priebehu účtovného obdobia

Dlhodobý majetok; oceňovanie, správne zaradenie majetku, odpisovanie; vybraný pohľad podľa zákona o dani z príjmov
Zákazková výroba, zákazková výstavba nehnuteľnosti na predaj, výstavba nehnuteľností na predaj, obstaranie nehnuteľností na predaj
Nad niektorými osobitosťami účtovania zásob; vplyv na základ dane právnických osôb
Krátkodobý finančný majetok
Oceňovanie pohľadávok, vrátane pohľadávok v cudzej mene, opravné položky, postúpenie pohľadávok, odpis pohľadávok; rozdielnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov
Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť Záväzky, osobitne rezervy

Pohľad na položky vlastného imania; prerozdelenie vlastného imania, zvyšovanie a zníženie základného imania a ostatných zložiek vlastného imania; fondy tvorené zo zisku (ustanovenia Obchodného zákonníka z pohľadu účtovníctva obchodnej spoločnosti)

Účtovanie o zistených chybách v minulých účtovných obdobiach; dodatočné odvody dane z príjmov právnických osôb

Riadna účtovná závierka za rok 2018 podľa veľkostných skupín účtovných jednotiek

Časová a vecná súvislosť s účtovným obdobím (vrátane rezerv, nevyfakturovaných dodávok, kurzové rozdiely, účty časového rozlišovania)
Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (reálna hodnota, opravné položky); k niektorým otázkam z pohľadu zákona o dani z príjmov
Inventarizácia, závierkové a upravujúce závierkové operácia

Súvaha a výkaz ziskov a strát so zameraním na mikro účtovnú jednotku a malú účtovnú jednotku; prechod z mikro účtovnej jednotky na malú účtovná jednotku a opačne

Vzorové poznámky mikro účtovnej jednotky a malej účtovnej jednotky

Vybrané osobitosti veľkej účtovnej jednotky

Prehľad zmien v účtovníctve podnikateľov od 1.1.2019

HARMONOGRAM: 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia 09.00 – 11.00 prednáška 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Cieľová skupina

Na školení s Ing. Máriou Horváthovou získate podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2018. V priebehu seminára sa zameriame na konkrétne závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo na zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každá účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva získate aj vzorové poznámky mikro účtovnej alebo malej účtovnej jednotky. Chýbať na školení nebudú ani vybrané problémy a oprava chýb predošlých účtovných období. Súčasťou školenia je aj prehľad zmien v účtovníctve účinných od 1. 1. 2019.

Kontaktná osoba

Akadémia vzdelávania Zvolen
+421 902 930 206
avzv@avzvolen.sk

Hodnotenie
Organizátor