DETAIL KURZU

PERSONALISTA – VEDÚCI ZAMESTNANEC – ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV (JUDr. Marián Polakovič)

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

 • spolupráca všetkých, ktorí v praxi aplikujú právne predpisy upravujúce pracovnoprávne vzťahy, je hlavným predpokladom úspešnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov.
 • Odborný výklad k vybraným ustanoveniam Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v aktuálnom znení o vzniku, zmenách, skončení pracovného pomeru, pracovnom čase, mzdových podmienkach, dovolenke a prekážkach v práci.
 • Je samozrejmé, že odborné vzdelávanie zamerané na zdokonalenie všetkých, ktorí v praxi aplikujú právne predpisy upravujúce pracovnoprávne vzťahy, je hlavnou náplňou práce zamestnancov zaradených na pracovných pozíciách personalistu. Prax však čoraz dominantnejšie dokazuje, že v prípadoch, ak personalista nemá adekvátnu oporu v spolupráci s vedúcimi zamestnancami, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny, dochádza k situáciám, kedy zamestnávateľ zbytočne a v mnohých prípadoch aj nevedome porušuje platné pracovnoprávne a mzdové predpisy.
  • Následkom takéhoto stavu sú konfliktné situácie na pracoviskách, chyby pri realizácii právnych úkonov smerujúcich k vzniku, zmenám a skončeniu pracovného pomeru, zbytočné vysvetľovanie príčin tohto stavu kontrolným orgánom a v neposlednom rade súdne konfrontácie.
 • Naše školenie je zamerané práve na tie momenty v aplikácii Zákonníka práce, kde je nutná znalosť vedúcich zamestnancov v oblasti základných právnych úkonov komunikácie s nimi riadenými zamestnancami. To isté platí aj o úrovni spolupráce so zástupcami zamestnancov na ceste k dosiahnutiu sociálneho zmieru.
Obsah kurzu

 • Vedúci zamestnanci, ich právna definícia, práva a povinnosti, dôraz

  na ich vnútorné vzdelávanie o povinnostiach a súčinnosti s

  personálnym oddelením pri porušení pracovnej disciplíny zo strany

  ich podriadených ;

 • Platnosť a neplatnosť právnych úkonov v personálnej praxi – znalosť

  niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. je

  povinnosťou personalistu vyplývajúcou z § 1, odsek 4 Zákonníka

  práce.

 • Absencia základných znalostí (právny úkon, doba, lehota, počítanie

  času, zánik práva a pod.) je častým dôvodom neodbornej práce

  personalistov s následkom prehratých súdnych sporov ;

 • Zamestnávatelia bez zástupcov zamestnancov – v personálnej praxi

  nestačí poznať, kto je zákonným zástupcom zamestnancov, ale tiež to,

  ktoré právne úkony a na akom právnom základe môže realizovať ten

  zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia žiadni zástupcovia zamestnancov ;

 • Povinnosti zamestnávateľa k zamedzeniu diskriminácie zamestnancov –

  nadväznosť obsahu čl. 1 základných zásad na ustanovenie § 13

 • Zákonníka práce má hlboký význam a vyžaduje znalosť obsahu tejto

  ústavnej garancie ochrany zamestnancov ;

 • Zánik práva (preklúzia) – tento dôležitý a pre personalistov často

  nebezpečný právny inštitút pôsobiaci aj v pracovnom práve je častým

  dôvodom chybovosti pri dodržiavaní zákonom stanovených lehôt, z

  dôvodu neznalosti zákonných zásad počítania času ;

 • Doručovanie – nesprávne doručovanie hlavne jednostranných právnych

  úkonov smerujúcich k zániku pracovnoprávneho vzťahu, je dôvodom na

  zbytočne prehraté súdne spory ;

 • Význam a obsah výkladu pojmov – bez toho, aby sme poznali hlbší

  obsah jednotlivých pojmov, ktoré Zákonník práce vo svojom obsahu

  používa, nie je možné správne aplikovať jednotlivé právne úkony v

  personálnej praxi ;

 • Pracovná zmluva a význam súdnej praxe pre jej obsah – znalosť

  judikatúry a súdnej praxe umožní zamestnávateľom dojednať pracovnú

  zmluvu so zamestnancom tak, aby bola aktom obojstrannej spokojnosti,

  garanciou práv zúčastnených strán, ale aj flexibilným nástrojom

  zamestnávateľa na efektívne využitie zamestnanca ;

 • Skúšobná doba – významný inštitút pracovného práva zaručujúci

  ochranu záujmov zamestnávateľa aj zamestnanca pred skrytými

  skutočnosťami ovplyvňujúcimi počiatočnú fázu pracovnoprávne­ho vzťahu

  ;

 • Vznik pracovného pomeru – personalista musí dokázať odlíšiť pojmy

  platnosť a účinnosť už pri uzatváraní zmlúv a dohôd v

  pracovnoprávnom vzťahu s dodržiavaním povinnosti deklarovať vznik

  pracovného pomeru od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, pokiaľ sa so

  zamestnancom nedohodnú inak ;

 • Preradenie na inú prácu – znalosť pojmu „lekársky posudok na

  pracovnoprávne účely“ je dôležitá nielen pri preradení na inú prácu,

  ale aj pri skončení pracovného pomeru vo vzťahu k zákonu NR SR č.

  355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

  účinného od 1.12.2017 ;

 • Dohoda o skončení pracovného pomeru – i napriek podmienke, že k

  dohode môže prísť len pri zhodnom prejave vôle, zápasia

  zamestnávatelia s riešením problému, kedy sú povinní uviesť do

  dohody dôvody vedúce k skončeniu pracovného pomeru ;

 • Výpoveď – je síce právom obidvoch účastníkov pracovnoprávneho

  vzťahu, ale zamestnávateľ a zamestnanec majú pri tejto forme

  skončenia pracovného pomeru rozdielne povinnosti, ktorých

  nedodržanie vedie k neplatnosti výpovede ;

 • Pri výpovedi z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti

  alebo z dôvodu nadbytočnosti – je potrebné biele miesta v Zákonníku

  práce doplniť znalosťou súdnej praxe ;

 • Význam pojmov výzva a upozornenie pri výpovediach – pochopenie

  rozdielu v obsahu týchto pojmov je cestou k bezchybnému spracovaniu

  výpovedí smerujúcich k skončeniu pracovného pomeru ;

 • Subjektívna a objektívna lehota – pri skončení pracovného pomeru

  výpoveďou a okamžitým skončením pre porušenie pracovnej disciplíny

  je nesmierne dôležitá znalosť počítania času v súlade s platným

 • Občianskym zákonníkom, pretože zmeškanie lehôt je u zamestnávateľov

  najčastejším a zbytočným dôvodom prehratých súdnych sporov ;

 • Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – poznanie

  zákonných podmienok pre rozvrhovanie pracovného času je základom

  dobrej spolupráce mzdových a personálnych oddelení zamestnávateľa ;

 • Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase –

  zamestnávatelia často poskytujú zamestnancom viac dovolenky, ako im

  podľa zákona patrí a to len preto, že nesprávne aplikujú § 104

  Zákonníka práce ;

 • Prekážky v práci, uznávanie dokladov o existencii a trvaní prekážkyv

  práci, zavedenie interného režimu pri realizácii náhrad za čas

  strávený pri prekážke v práci ;

 • Záverečná diskusia a poskytnutie kontaktu na lektora je už bežnou

  súčasťou našich školení. Obsahom študijného materiálu, ktorý je

  pripravený pre každého účastníka je špecifický pohľad na

  problematiku školenia.

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor