DETAIL KURZU

VEDENIE ĽUDÍ A MOTIVÁCIA

Od:

TM Consulting, s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Cieľom modulu je spoznanie základných princípov účinnej motivácie pracovníkov a osvojenie si praktických nástrojov pre efektívne vedenie ľudí, vytyčovanie cieľov, motivovanie a podporovanie svojho pracovného tímu.

Schopnosť efektívne motivovať a viesť pracovné tímy je predpokladom zvyšovania spokojnosti zamestnancov a tým aj kvality ich práce, znižovania chybovosti a prestojov, riešenia vzniknutých problémov na danej úrovni riadenia.

Obsah kurzu

OSOBNOSŤ MANAŽÉRA A POZNANIE VLASTNÉHO MANAŽÉRSKEHO ŠTÝLU

 • cvičenie na sebapoznanie a seba rozvoj
 • vnútorná motivácia

EFEKTÍVNE VEDENIE ĽUDÍ

 • rôzne štýly vedenia a ich situačné využitie
 • komunikácia manažéra v pracovnom tíme, kontrola, ocenenie,
 • konštruktívna kritika
 • odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov

KOMUNIKÁCIA S PRACOVNÍKMI

 • precvičovanie vybraných komunikačných zručností, neverbálna komunikácia

MOTIVÁCIA PRACOVNÍKOV

 • poznávanie osobnosti pracovníkov a ich predpoklady pre rôzne typy úloh
 • teórie motivácie a ich využitie v manažérskej praxi
 • ako získať pracovníkov pre splnenie úloh – formulácia cieľov
 • ako viesť motivačný rozhovor s pracovníkom
 • úloha osobnosti manažéra pri motivácií pracovníkov
 • význam pozitívnej spätnej väzby v práci manažéra
 • vyvolanie aktivity a jej nasmerovanie k požadovanému ci­eľu
 • delegovanie ako nástroj motivácie
 • vytypovanie úloh vhodných pre delegovanie
 • ako správne delegovať pracovníkom úlohy – vedenie rozhovoru s cieľom delegovať

Cieľová skupina

Vzdelávanie manažérov, tímlídrov, supervízorov, líniových manažérov, výrobných majstrov.

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 37/658 20 62
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Hodnotenie
Organizátor