DETAIL KURZU

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 A ZMENY OD 1.1.2019 - Ing. Marcela Prajová

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

1. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
účinné pre rok 2018
- oslobodenie doprava do zamestnania
- preukázateľne zaplatené výdavky na kúpeľnú starostlivosť
- daňový bonus na zaplatené úroky
- oslobodenie 13. a 14. platu
- oslobodenie ubytovania poskytnutého zamestnancovi

2. Príjmy zo závislej činnosti
- príjmy vylúčené z predmetu dane
- príjmy oslobodené od dane
- zdaniteľné príjmy
- časová súvislosť príjmov s príslušným zdaňovacím obdobím

3. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti
- dobrovoľne platené poistné
- poistné z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami
- nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

4. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
- nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
- nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
- nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené úhrady súvisiace s
kúpeľnou starostlivosťou – prvýkrát uplatňovaná za rok 2018
- praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane

5. Uplatnenie daňového bonusu
- podmienky na uplatnenie daňového bonusu
- preukazovanie nároku na daňový bonus
- uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní
preddavkov na daň
- praktické príklady uplatnenia daňového bonusu

6. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky – prvýkrát
uplatňovaný za rok 2018

– podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
- výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
- uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
- preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
- praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

7. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
za rok 2018

– podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za
rok 2018
- žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
- lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na
daň
- tlačivo ročného zúčtovania preddavkov na daň
- praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania

8. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
- Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
- Hlásenie o vyúčtovaní dane
- Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na
daňovníka a daňového bonusu
- Potvrdenie o zdaniteľnej mzde

9. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od
01.01.2019

V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený – doplnený.

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor