Kurz: Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001 v súlade s EN ISO 19011

Popis kurzu

objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem riadenia kvality, environmentu a bezpečnosti v integrovanom manažérskom systéme

pripraviť účastníkov kurzu na vykonanie interných auditov integrovaného manažérskeho systému v zmysle normy EN ISO 19011 podľa príslušných medzinárodných štandardov EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001Obsah kurzu

  • Úvod do systémov integrovaného manažérstva – základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality, ochrany ŽP a BOZP, procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem pre SEM, SMK a SMBOZP
  • Požiadavky na interného audítora a výkon interných auditov
  • Požiadavky normy EN ISO 14001 a ich implementácia v praxi
  • Požiadavky normy OHSAS 18001 a ich implementácia v praxi
  • Požiadavky normy EN ISO 19011
  • Psychologické aspekty auditu a komunikácia
  • Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
  • Test,Záver kurzuCieľová skupina

Kurz je určený, pracovníkom ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatneCertifikát

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk


Organizátor