DETAIL KURZU

DAŇOVÁ ZÁVIERKA A ZOSTAVENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA PO ZA ROK 2018 (NA PRAKTICKOM PRÍKLADE VRÁTANE TLAČIVA) - Ing. Soňa Ugróczy

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Obsah kurzu

1. Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov
právnických osôb ​

2. Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a
splatnosť dane,predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na
daň z príjmov právnických osôb ​

3. Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového
priznania ​

4. Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové
(príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a
postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz) ​

5. Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ ​

6. Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. príjmy
nezahrnované do základu dane, porušenie podmienok finančného
prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýb minulých
zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a
mnohé iné) ​

7. Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné,
sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby,
certifikáty, výdavky na sponzorské a iné) ​

8. Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2018 (napr. PHL, odpisy
prenajatého majetku, vstupná cena po zrušení reprodukčnej
obstarávacej ceny, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov
pri majetku osobnej spotreby, sponzorské, manká a škody, strata z
predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania,
vplyv transferového oceňovania na základ dane, zákaz nízkej
kapitalizácie a iné) ​

9. Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a
nadväznosť na tlačivo DP ​

10. Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2018

11. Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor