DETAIL KURZU

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2018 - Ing. Jana Turóciová

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018
- Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov
podľa §217a Obchodného zákonníka
- Virtuálna mena
- Archivácia účtovných dokladov
- Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez
likvidácie, s registrom účtovných závierok, správne delikty

2. Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka
- Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
- Zmena veľkostnej skupiny

3. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok
- Výskum a vývoj
- Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie
účtovníctva po skončení likvidácie, likvidačný zostatok z
účtovného hľadiska,
- účtovanie zrážkovej dane z likvidačného zostatku
- Porovnanie účtovania zásob spôsobom A a spôsobom B, účtovanie
nedokončenej výroby u služieb, účtovanie zásob spôsobom A v
nadväznosti na povinnosť vykonania auditu

4. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
- Kontrola bilančnej kontinuity
- Triedenie účtovných dokladov
- Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

5. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady
- oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok
na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy,
- kurzové rozdiely z precenenia cenných papierov a podielov
vyjadrených v cudzej mene,
- opravné položky, rezervy, odložená daň a ďalšie

6. Zostavenie účtovnej závierky
- Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej
a veľkej účtovnej jednotky
- Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a
veľkej účtovnej jednotky

7. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
- Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky
a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie
účtovnej závierky
- Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky

8. Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady, teplý obed,

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor