DETAIL KURZU

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE ZA ROK 2018 - Ing. Jana Acsová

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

1. Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018 (virtuálna
mena, kapitálový fond z príspevkov).

– Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2019

2. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva 2018

– termíny súvisiace s účtovnou závierkou,

– register účtovných závierok,

– kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým
súvisiace (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými
kategóriami)

– spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová
účasť, materská a dcérska spoločnosť;

– pojmové rozdiely „závislé osoby“,

– zverejňovanie a schvaľovanie účtovnej závierky,

– vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych
používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd),

– spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.

3. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:

– bilančná kontinuita,

– inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa
zložiek majetku,

– úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy),

– nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh,
kalkulačné účty, účty bez zostatkov,

– opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie
položiek aktív na ocenenie,

– dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť
účtovných a daňových odpisov,

– nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie),

– podsúvahová evidencia,

– splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia.

4. Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor.

– Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky.
Nesprávnosti z praxe.

5. Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.

6. Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné,
odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy.

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady,

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor