DETAIL KURZU

NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2019 A ÚČTOVANIE PROBLEMATIKY V PRÍKLADOCH - Ing. Turóciová + Ing. Jurišová

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

1. Základné zásady a metódy účtovania DPH
- určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu (vznik daňovej
povinnosti alebo vznik práva na odpočítanie dane)

– určenie výšky dane podľa zákona o DPH

– účtovanie DPH upravené postupmi účtovania pre podvojné účtovníctvo
od 1.1.2019

2. Zmeny DPH od 1.1.2019 a ich vplyv na účtovanie DPH
- zrušenie zábezpeky, vrátenie zábezpeky v zákonom stanovenej
lehote, účtovanie o vrátení zábezpeky

– nová definícia obratu, zmeny v určení obratu od 1.1.2019,
sledovanie obratu v JÚ a PÚ, stanovenie obratu v prechodnom
období

– dodanie tovaru a služby pri použití poukazu, jednoúčelové a
viacúčelové poukazy, základ dane pri dodaní tovaru alebo dodaní
služby pri použití viacúčelového poukazu, účtovanie

– zmeny v uplatňovaní DPH pri cezhraničnom lízingu, dodanie a
nadobudnutie tovaru na základe lízingovej zmluvy do/z iného
členského štátu, účtovanie

– miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového
vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb
osobe inej ako zdaniteľnej osobe, zavedenie limitu

– stanovenie základu dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH pri
bezodplatnom dodaní tovarov a služieb, zohľadnenie odpočítania
dane v pomernej výške a vykonania úpravy odpočítanej dane pri
výpočte dane, účtovanie

– nové pravidlá uplatnenia oslobodenia od dane pri dodaní a nájme
nehnuteľností, účtovanie

– zmeny vo výpočte koeficientu podľa § 50 zákona o DPH

– určenie obdobia na úpravu odpočítanej dane u investičného majetku
nadobudnutého formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej
veci, účtovanie

– povinnosť robiť úpravu odpočítania dane u hnuteľného majetku,
ktorý platiteľ používa na podnikanie aj na iný účel ako
podnikanie, účtovanie

– vrátenie dane cestujúcim z tretích krajín pri vývoze tovaru,
uplatnenie vrátenia dane u poverenej osoby, účtovanie

– zmena v uplatnení prenosu daňovej povinnosti pri dodaní
poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov pri dodaní ktorých je
vyhotovená zjednodušená faktúra, účtovanie

– rozšírenie povinnosti viesť evidencie pri dodaní služieb a pri
dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v
inom členskom štáte

– znížená sadzba dane na ubytovacie služby – kód 55 klasifikácie
produkcie podľa činností

3. Koncoročné povinnosti platiteľa dane

– ročné vysporiadanie odpočítanej dane

– úprava odpočítanej dane

4. Diskusia

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor