Detail kurzu

ISO 27001:2013 externý audítor bezpečnosti informácii (LEAD AUDITOR ISO/IEC 27001:2013)

eucert s.r.o.

Popis kurzu

Získanie vedomosti a zručnosti na vykonávanie externých auditov v oblasti systému manažmentu bezpečnosti informácii podľa ISO/IEC 27001:2013, normy ISO/IEC 27007:2011 Informačné technológie – Bezpečnostné techniky – Smernica pre audit systému riadenia bezpečnosti informácii, normy ISO/IEC 27006:2015 Informačné technológie – Bezpečnostné techniky – Požiadavky na orgány prevádzajúce audit a certifikáciu systému riadenia bezpečnosti informácii a normy ISO 19011:2011 pre auditovanie systémov manažmentu.

Obsah kurzu

 • Definovanie pojmu informačná bezpečnosť
 • Význam informačnej bezpečnosti
 • Požiadavky normy ISO 27001:2013
 • Hlavné termíny a definície (ISO 27000)
 • Kontext organizácie, stanovenie rozsahu ISMS organizácie
 • Politika ISMS, pridelenie rolí, zodpovednosti a právomoci
 • Plánovanie ISMS,
 • Hrozby a riziká informačnej bezpečnosti
 • Manažérstvo rizík informačnej bezpečnosti – opatrenia zamerané na riziká a príležitosti, posudzovanie rizík a príležitostí (ako sa hodnotí zbytkové a akceptovateľné riziko, rozhodovanie o riziku
 • Hodnotenie výkonnosti, zlepšovanie
 • Prehlásenie o aplikovateľnosti a požiadavky prílohy A
 • Požiadavky legislatívy
 • Definovanie riadenia informačnej bezpečnosti
 • Vybudovanie manažérskeho systému informačnej bezpečnosti
 • Techniky auditovania ISO 27001:2013
 • Riadenie a vedenie auditorského tímu
 • Plánovanie a program auditov
 • Príprava auditu
 • Postup a priebeh auditu
 • Zistenia z auditu
 • Riešenie prípadných nezhôd
 • Dokumentácia a vypracovanie správy z auditu
 • Úlohy a role audítorov
 • Efektívne vedenie auditu
 • Riešenie modelových situácií a praktické príklady, prípadová štúdia

Cieľová skupina

Kurz je určený pre audítorov alebo poradcov zavádzajúcich systém informačnej bezpečnosti, pre pracovníkov IT bezpečnosti, IT manažérov a takisto pre interných audítorov informačnej bezpečnosti.

Získaním osvedčenia auditora bezpečnosti informácii a úspešným vykonaním záverečnej skúšky podľa meddzinárodných štandardov účastník kurzu po zaplatení registračného poplatku môže získať medzinárodne uznávaný certifikát LEAD AUDITORA ISO/IEC 27001:2013.

Certifikát uchádzač získava osvedčenie o zaškolení Poznámka k cene

možnosť získania medzinárodne platného certifikátu ERCA po vypracovaní prípadovej štúdie, za administratívny poplatok 100EUR

Kontaktná osoba

Ing. Jana FIlkorn, manažér vzdelávania a školení
+421 905 343 712
filkorn@eucert.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať