DETAIL KURZU

KOŠICE - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Od jednoduchých zákaziek s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky ......

Cieľom je objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní s akcentom na pripravovanú novelu zákona. Krok po kroku sa zameriame na aplikáciu ustanovení zákona v rámci realizácie verejného obstarávania, objasnenie základných inštitútov, nových inštitútov, pravidiel a postupov pre zadávanie jednotlivých druhov zákaziek. Elektronizácia vo verejnom obstarávaní. Dohľad nad verejným obstarávaní a revízne postupy. Problematiku objasníme na príkladoch z praxe ako aj použitím nástrojov (informačných systémov) na stránke ÚVO.

Obsah kurzu

Prehľad zákonnej úpravy (zmeny) verejného obstarávania a aplikácia v praxi v nadväznosti na požiadavku nemocníc. Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní. Druhy zákaziek, finančné limity, povinné subjekty vo verejnom obstarávaní, základné princípy vo verejnom obstarávaní, postupy zadávania zákaziek, predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia, lehoty vo verejnom obstarávaní. Podmienky účasti a možnosti a spôsoby ich určenia a následne vyhodnocovania verejným obstarávateľom. Kritériá hodnotenia ponúk ako ich stanoviť. Opis predmetu zákazky, druhy oznámení a ako ich spracovať, súťažné podklady, ich štruktúra a čo musia a mali by mali obsahovať. Obchodné podmienky. Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk, rôzne formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, ich vzťahy. Proces prípravy verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania, uzatvorenie zmluvy, povinnosti po uzatvorení zmluvy. Nové inštitúty vo verejnom obstarávaní – samoočisťovací mechanizmus, jednotný európsky dokument (JED), konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie. Nové oprávnenia a zodpovednosť vo verejnom obstarávaní z pohľadu uchádzačov. Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, informačné systémy, profil verejného obstarávateľa. Revízne postupy a dohľad vo verejnom obstarávaní. Vaše problémy a otázky.

Cieľová skupina

všetkých, ktorí sa podielajú na zákazkach pre nemocnice aj dodávatelov

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor