DETAIL KURZU

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa novej normy ISO 45001:2018 (norma a interné audity)

Od:

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Bratislava

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem na praktických príkladoch. Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie interných auditov systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle normy ISO 19011 na požiadavky ISO 45001:2015.

Kurz bude ukončený testom. Úspešní absolventi obdržia osvedčenie interného audítora pre ISO 45001:2018. Platnosť osvedčenia nie je časovo ohraničená.

Obsah kurzu

 • Úvod do systémov manažérstva BOZP, základný koncept ISO 45001:2018
 • Plánovanie SM BOZP
 • Kontext organizácie,za­interesované strany, pracovníci
 • Požiadavky a špecifikácie normy EN ISO 4501:2018
 • Požiadavky na systém riadenia BOZP
 • Plánovanie SM BOZP
 • Činnosti na riešenie rizík a príležitostí a plánovanie ich opatrení

  na pracovisku

 • Požiadavky a špecifikácie normy EN ISO 45001:2018 (príklady z praxe)
 • Plánovanie SM BOZP
 • Požiadavky právnych noriem a iných noriem a ich aplikácia

  organizácii (príklady) a ich kontrola

 • Požiadavky a špecifikácie normy EN ISO 4501:2015 (príklady z praxe)
 • Plánovanie SM BOZP
 • Ciele, činnosti, zmeny v systéme, vodcovstvo, spoluúčasť pracovníkov

  v SM BOZP a ich podpora

 • Realizácia činností v SM BOZP
 • Manažovanie zdrojov, riadenie prevádzky, havarijná pripravenosť a

  reakcia, riadenie zdokumentovaných informácií, riadenie zmien,

 • Eliminácia nebezpečenstiev a znižovanie rizík v prevádzke
 • Realizačné činnosti príklady z praxe pre vybrané pracovisko
 • Hodnotenie výkonnosti SM BOZP
 • Preskúmanie manažmentom,
 • Zlepšovanie, Incident, nezhoda a nápravné opatrenie
 • Plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov
 • Komunikácia pri audite
 • Príprava na praktické cvičenia;
 • Prezentácia vykonania interného auditu po skupinách,
 • Požiadavky na prechod z OHSAS 18001:2007 na EN ISO 45001:2018
 • Ukončenie kurzu IA SMBOZP

Cieľová skupina

 • určený najmä zamestnancom organizácií, ktoré si zavádzajú resp.

  udržiavajú manažérsky systém BOZP

Poznámka k cene

V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie kurzu, prednáškovej sály, lektorov, občerstvenia, odbornej literatúry a pomocných materiálov.

Kontaktná osoba

Marek Krajčov
+421 915 721 264
skolenia@ssk.sk

Hodnotenie
Organizátor