DETAIL KURZU

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - Žilina - s audítorkou a daňovou poradkyňou Ing. Bc. Janou Acsovou

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Cieľom školenia je previesť ekonómov a účtovníkov aktuálnymi legislatívnymi zmenami účtovných predpisov a komplexne rozobrať tvorbu účtovnej závierky. Ing. Bc. Acsová vysvetlí pomocou príkladov z praxe jednotlivé poznámky k účtovnej závierke a účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018 (virtuálna mena, kapitálový fond z príspevkov). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2019.

Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2018 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:

 • termíny súvisiace s účtovnou závierkou,
 • register účtovných závierok,
 • kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými kategóriami)
 • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
 • zverejňovanie a schvaľovanie účtovnej závierky,
 • vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.

Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:

 • bilančná kontinuita,
 • inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
 • úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy),
 • nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie),
 • podsúvahová evidencia,
 • splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia.

Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.

Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.

Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy.

Priebeh školenia:

 • 08:00 – 09:00 Prezentácia
 • 09:00 – 10:30 Seminár
 • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
 • 10:45 – 12:30 Seminár
 • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
 • 13:00 – 14:00 Seminár

Miesto konania: Dom odborov spol. s.r.o., Antona Bernoláka 51, Žilina.

NIE STE ZO ŽILINY? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

 • V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
 • V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor