DETAIL KURZU

Podvojné účtovníctvo podnikateľov - pohľadávky a záväzky - Ing. Bc. Jana Acsová - Košice/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Na školení sa budeme podrobne zaoberať účtovaní, oceňovaním a vykazovaním jednotlivých druhov pohľadávok, záväzkov a vlastného imania. Na jednotlivé účtové triedy sa pozrieme aj z pohľadu zákona o dani z príjmov, vďaka čomu získate úplný prehľad o problematike a svoje vedomosti budete vedieť uplatniť vo vašej praxi.

Obsah kurzu

Pohľadávky

Vznik a zánik pohľadávky,
Časové hľadisko členenia pohľadávok,
Analytická evidencia k účtom pohľadávok,
Vzájomné započítanie pohľadávok, inventarizácia pohľadávok,
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska,
Odpísanie a postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska , omeškanie dlžníka, premlčanie pohľadávky
Príslušenstvo k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska (úroky z omeškania, zmluvná pokuta, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky)
Podsúvahová evidencia k pohľadávkam

Záväzky

Analytická evidencia k účtom záväzkov,
Časové hľadisko členenia záväzkov, inventarizácia záväzkov, odpustenie záväzku a odpísanie záväzku
Úprava základu dane z príjmov pri záväzkoch po lehote splatnosti
Rozdiely medzi pohľadávkami a záväzkami po splatnosti z pohľadu úpravy základu dane z príjmov
Rezervy ako súčasť záväzkov účtovnej jednotky
Účty časového rozlíšenia – účtovanie a vykazovanie

Priebeh školenia:

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
  • 10:45 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
  • 13:00 – 14:00 Seminár
  • V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
  • V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A Košice.

NIE STE Z KOŠÍC? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor