DETAIL KURZU

Novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2019 - Ing. Ján Minársky - Banská Bystrica/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Pripravili sme pre Vás odborné školenie na tému dane z pridanej hodnoty, v ktorom získate komplexný prehľad o aktuálnom stave legislatívy. Na základe príkladov z praxe Vám školiteľ objasní aktuálnu legislatívu a zameria sa všetky možnosti vzniku daňovej povinnosti.

Obsah kurzu

Miesto konania:

  • Banská Bystrica
  • Mestský úrad
  • Veľká sieň, 1. poschodie
  • ČSA 26

NIE STE z Banskej Bystrice? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MôŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Novelizácia zákonom č. 323/2018 Z.z.
zníženie sadzby dane na služby patriace do kódu 55 štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA) t.j na ubytovacie služby
nová príloha č. 7a obsahujúca konkrétne ubytovacie služby na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba dane
informácia FR SR k uplatňovanie zníženej sadzby dane na ubytovacie služby (posudzovanie prípadov poskytovania ubytovacích služieb poskytovaných v kombinácii s inými službami)
materiál FR SR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri zdaniteľných obchodoch, ktoré predstavujú jedno zložené plnenie alebo viacero odlišných plnení
Novelizácia zákonom č. 369/2018 Z.z.
zrušenie zábezpeky dane
nová definícia obratu, výpočet obratu podľa zákona platného do 31. decembra 2018 a výpočet obratu podľa zákona platného po 31. decembri 2018
nový § 9a upravujúci dodanie tovarov alebo služieb pri použití poukazov vystavených po 30. septembri 2019
zmena miesta dodania služieb v prípade dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového alebo televízneho vysielania a elektronických služieb dodávaných nezdaniteľným osobám s bydliskom v inom členskom štáte
oslobodenie pri dodaní nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti po piatich rokoch od kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania nehnuteľnosti alebo ktorou sa povolilo užívanie nehnuteľnosti pri podstatnej zmene podmienok užívania nehnuteľnosti, zrušenie možnosti zdaňovania prenájmu bytu, rodinného domu a apartmánu v bytovom dome, zrušenie možnosti zdaňovania dodania nehnuteľnosti určenej na bývanie, jednotlivého bytu a jednotlivého apartmánu v bytovom dome
nový § 48c upravujúci oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom
zmeny v spôsobe výpočtu koeficienta, ktorým sa odpočítava daň v prípade prijatia tovarov a služieb použitých na plnenia s nárokom na odpočítanie dane ale aj na plnenia bez nároku na odpočítanie dane
nový § 54d upravujúci úpravu odpočítanej dane z dôvodu zmeny rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie
zmena pri prenose daňovej povinnosti v prípade dodania tovarov patriacich do kapitoly 10 (obilniny) a do kapitoly 12 (železo a oceľ)
rozšírenie povinnosti viesť záznamy podľa § 70
Informácia o uplatňovaní oslobodenia od dane pri službách vzťahujúcich sa na vyvážaný a dovážaný tovar
Diskusia

Priebeh školenia:

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 11:00 Prestávka č. I
  • 11:00 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 12:45 Prestávka č. II
  • 12:45 – 14:00 Seminár

V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, občerstvenie, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo

V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor