DETAIL KURZU

Aktuálne zmeny v daňových zákonoch: ERP a daň z príjmov 2019 - Ing. Vladimír Ozimý - Košice/ fyzická účasť alebo online diaľkovo + mesačné poradenstvo zadarmo

Od:

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Banská Bystrica

Popis kurzu

Hlavným cieľom školenia je prehĺbenie poznatkov zákona o dani z príjmov právnických osôb a jeho praktická implementácia do vašej účtovnej a ekonomickej praxe.

Obsah kurzu

Novela zákona o ERP
Odpisovanie dlhodobého majetku
ocenenie majetku z účtovného a daňového hľadiska (vstupná cena ako pojem na účely odpisovania majetku)
zaradenie a odpisovanie majetku z účtovného a daňového hľadiska
možnosť prerušenia odpisovania majetku (kedy povinnosť)
technické zhodnotenie verzus oprava
vyradenie majetku a zostatková cena ako daňový resp. nedaňový výdavok (predaj, škoda, likvidácia, darovanie, bezplatné odovzdanie)
Nákup majetku daň z príjmov
bezodplatné dodanie majetku (na súkromné používanie platiteľom, zamestnancom, darovanie, obchodná vzorka, reklamný predmet) – vplyv na daňovú povinnosť platiteľa, daňová uznateľnosť výdavku
strata, krádež, škoda na majetku a vplyv na DPH (vznik daňovej povinnosti), daňová uznateľnosť výdavku
Nájomné vzťahy
odpis verzus príjem s prenájmu u prenajímateľa
výdavky spojené s prenájmom u prenajímateľa a nájomcu
technické zhodnotenie vykonané nájomcom (daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu)
operatívny prenájom a odkúpenie predmetu nájmu
finančný prenájom a daňový dopad (obstaranie, odpisovanie, postúpenie, nesplácane a odobratie
Zrážková daň – povinnosti vyplývajúce zo zrážkovej dani
kedy je nutné vykonať zrážkovú daň (základné princípy)
prenájom hnuteľných vecí (kedy zraziť a kedy nezraziť daň), objednanie softvéru cez internet
vyplácanie úrokového príjmu do zahraničia
sprostredkovanie ubytovania a prepravy cez aplikácie (stála prevádzkareň)
vyplácanie podielov na zisku v tuzemsku a do zahraničia a zrazenie dane (vyplatenie pre FO, PO a pre k. s. a v. o. s. )
odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkova­teľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne uznaná za daňový výdavok podľa § 19 – fyzicky nevykonávané na území SR (§ 16 ods. 1 písm. c verzus § 16 ods. 1 písm. e) bod 10),
zodpovednosť za zrážkovú daň a zabezpečenie dane (všeobecne platné aj pre tuzemsko)
úhrada zrážkovej (zabezpečenej) dani, oznámenie (lehota, tlačivo) – (všeobecné platné aj pre tuzemsko)
Výdavky na reklamu
reklama objednaná u neziskových organizácii
reklama – výdavok daňovo uznaný až po zaplatení?
podpora predaja a daňový výdavok (bezplatné odovzdanie výhry)
Predaj podniku a daňový dopad u predávajúceho a kupujúceho (pohľad DzP)
Opravné položky a odpis pohľadávky

Priebeh školenia:

  • 08:00 – 09:00 Prezentácia
  • 09:00 – 10:30 Seminár
  • 10:30 – 10:45 Prestávka č. I
  • 10:45 – 12:30 Seminár
  • 12:30 – 13:00 Prestávka č. II
  • 13:00 – 14:00 Seminár
  • V cene (fyzická účasť): Pracovný manuál, teplý obed, videozáznam zo školenia + mesačné poradenstvo
  • V cene (online účasť): Pracovný manuál v elektronickej podobe videozáznam zo školenia, konzultácia s lektorom + mesačné poradenstvo.

Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A Košice.

NIE STE Z KOŠÍC? NEVADÍ. TOTO ŠKOLENIE MÔŽETE ODSLEDOVAŤ V DANÝ DEŇ NAŽIVO, Z KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA SLOVENSKU.

Kontaktná osoba


+421 905 900 187
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor