DETAIL KURZU

Účtovná závierka za rok 2018 a zmeny v účtovníctve - Košice- lektor: Martin Tužinský

Od:

ProFuturion accounting, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Ako sa pripraviť na účtovné ukončenie roku 2018 a na aké zmeny v účtovníctve nezabudnúť po 01.01.2019? Pozývame Vás na 1-dňové školenie s lektorom Martinom Tužinským.

Účastníci školenia ku školeniu získavajú i videoškolenie na tému Poznámky ako súčasť účtovnej závierky. Videoškolenie bude venované jednotlivým položkám poznámok, vychádzajúc z Vašich najčastejšie kladených otázok k tejto problematike.

Lektor školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Termín: 11.01.2019 v Ko­šiciach (Hotel Košice, Moldavská cesta 51)

Obsah kurzu

Rekapitulácia zmien v účtovníctve platných pre rok 2018 a pre rok 2019

Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín,
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín,
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami.

Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy

Interné smernice v oblasti účtovníctva

 • prečo / načo?
 • okruhy, ktoré musia byť upravené

Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)

 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy),
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia,
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch,
 • rezervy v príkladoch,
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch,
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch,
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene,
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch,

podsúvahová evidencia.

Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov

Vybrané položky účtovnej závierky

 • otvorenie účtov (syntetických a analytických),
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie,
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch,
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach.

Oprava chýb minulých účtovných období

Register účtovných závierok

 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok,
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok.

Cieľová skupina

Účtovníci, finanční riaditelia, ekonómovia, podnikatelia…

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na školení, študijný materiál, písacie potreby, občerstvenie, teplý obed.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
+421 949 500 370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
Organizátor