DETAIL KURZU

Riadenie financií domácností

Od:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Bratislava

Popis kurzu

Prehlbovanie a upevňovanie vedomostí v oblasti rozhodovania vo sfére financií a rozvíjanie vedomostí v oblasti rodinných financií, s cieľom pripraviť učiteľov po obsahovej i metodickej stránke tak, aby boli schopní prístupnou a zrozumiteľnou formou tému rodinných financií sprostredkovať žiakom a študentom.

Obsah kurzu

Rozsah 60 hodín, z toho prezenčne 40 hodín a 20 hodín dištančne Kredity: 12 kreditov z toho 10 kreditov za rozsah vzdelávania + 2 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou https://euba.sk/…pre-ucitelov

Cieľová skupina

Učitelia (Kontinuálne vzdelávanie: Aktualizačné vzdelávanie)

Kontaktná osoba

PhDr. Eva Filusová
+421 2/672 951 63
eva.filusova@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor