DETAIL KURZU

Úvod do IFRS 17 - účtovanie poistných zmlúv

Od:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Bratislava - Ružinov

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s hlavnými princípmi nového účtovného štandardu tak, aby účastníci mohli porozumieť jeho následkom pre poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne. Na príkladoch si ukážeme rozdiely v aktuálnom a novom prístupe účtovania poistných zmlúv. Účastníci budú tiež oboznámení s požiadavkami na zverejňovanie, s novými požiadavkami na výročnú správu a ako bude možné porovnať rôzne spoločnosti.

Obsah kurzu

 • Aké sú dôvody na zavedenie nového štandardu
 • Nový formát výkazu ziskov a strát
 • Definícia poistnej zmluvy a ďalších základných pojmov, k určeniu rozsahu platnosti IFRS17
 • Základný prístup k oceňovaniu poistnej zmluvy (BBA) a dopady nového prístupu na procesy v poisťovni
 • Model pre krátkodobé zmluvy – využitie zjednodušeného prístupu (PAA) na základe alokácie poistného
 • Oceňovanie zmlúv s investičnou zložkou alebo s podielom na zisku
 • Ako sa budú oceňovať vzniknuté škody
 • Vplyv na ocenenie zaistných zmlúv
 • Najväčšie výzvy pre implementáciu a ako sa ich pokúsiť zvládnuť
 • Požiadavky na výročnú správu
 • Čo všetko môžem zistiť z výročnej správy poisťovne

Cieľová skupina

Manažéri a riadiaci zamestnanci bánk, poisťovní a sprostredkova­teľských spoločností, poistní matematici, pracovníci na oddelení účtovníctva ako aj špecialisti kontrolingu, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti o nových účtovných štandardoch pre poistné zmluvy.

Kontaktná osoba

Ing. Monika Kovácsová
+421 2/578 735 32
monika.kovacsova@nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor